Historisk arkiv

Universtetsmuseums-utvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet satte høsten 2004 ned et utvalg som skulle utrede universitetsmuseenes virksomhet.

Utdannings- og forskningsdepartementet satte høsten 2004 ned et utvalg som skulle utrede universitetsmuseenes virksomhet innenfor samlingsforvaltning, formidling og forskning. Utvalget ble også bedt om å utrede museenes rolle og organisering i den norske museumssektoren.

Utvalget leverte sine tilrådninger 31. mars 2006 Utredningen ble sendt ut på høring med høringsfrist 1. oktober 2006.

-------------------------------------------------------------

Fra mandatet:
Utvalget skal

  • gi en oversikt over samlingene ved universitetsmuseene
  • analysere mål og hovedoppgaver for universitetsmuseene og sammenlikn disse med hvordan tilsvarende mål og hovedoppgaver er ivaretatt i et utvalg andre land 

Utvalget skal vurdere og foreslå tiltak i forhold til hvordan universitetsmuseene ivaretar forpliktelser innen

  • forvaltningen av samlingene
  • samlingsutvikling og strategier for dette
  • formidling, herunder digitalisering av samlingene
  • forskning knyttet til samlingene

Utvalget skal vurdere, utrede og foreslå tiltak i forhold til

  • universitetsmuseenes rolle og organisering i den samlede museumssektoren, blant annet sett i sammenheng med den pågående museumsreformen
  • universitetsmuseenes ansvar innenfor kulturminneforvaltning og ivaretakelse av Norges forpliktelser på det naturhistoriske området
  • kompetanse og behov for rekruttering på området

Utvalget skal utrede økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som blir fremmet. Minst ett forslag skal ligge innenfor dagens  økonomiske ramme.

  • Utvalget skal avgi innstilling innen 1. november 2005.