Historisk arkiv

Souhaila Andrawes kan fortsette soningen i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Oslo, 11.juli 1997

Souhaila Andrawes kan fortsette soningen i Norge

Andrawes har, under henvisning til lov av av 20. juli 1991 nr. 67, og den europeiske konvensjon av 21. mars 1983 - Om overføring av domfelte - søkt om overføring til Norge. Loven bestemmer at norske borgere kan fullbyrde straff i Norge, selv om straff er ilagt i utlandet. Det samme gjelder personer som har bosted eller som på annen måte har slik tilknytning til landet at overføring er naturlig.

Den 10. oktober 1995 besluttet Justisdepartementet at Souhaila Andrawes skulle utleveres til Tyskland. Helt siden beslutningen ble fattet har holdningen vært at Justisdepartementet ikke ville motsette seg en eventuell henvendelse fra tyske myndigheter om soning i Norge. Myndighetene i Tyskland har nå under henvisning til søknaden fra Andrawes, forespurt Justisdepartementet om hun kan overføres til Norge for å sone den resterende del av straffen i følge den tyske dommen her.

Kan sone i Norge

Justsidepartementet har funnet at vilkårene for overføring er tilstede og har i dag sendt bekreftende svar på begjæringen til Tyskland. Det er tyske myndigheter som tar den endelige avgjørelsen og igangsetter overføringen. Oslo politikammer vil stå for de praktiske sider ved overføringen fra norske myndigheters side.

Souhaila Andrawes vil ved ankomst bli satt inn i Bredtveit fengsel og skringsanstalt for fortsatt soning. I henhold til nevnte lov om overføring skal norske straffefullbyrdelsesregler gjelde. Dette gjelder b l.a. løslatelsesreglene som tilsier at normalt løslatelsestidspunkt vil være etter 2/3 soningstid, dvs. 30 november 2001. Norske myndigheter har imidlertid forpliktet seg til at en eventuell benådningssøknad før halve straffen er sonet bare kan innvilges i forståelse med tyske myndigher.

Kontaktperson om saken: Ekspedisjonssjef Erik Lund-Isaksen, tlf. 22245500 Informasjonssjef Dagfinn Aanonsen tlf 22245109

Lagt inn av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen