Historisk arkiv

Regjeringen legger fram en Stortingsmelding om en miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling - Dugnad for framtida

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

6. juni 1997


Regjeringen legger fram en Stortingsmelding om en miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling

Dugnad for framtida

Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding om miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Stortingsmeldingen inneholder en bred gjennomgang av alle sentrale miljøvernpolitiske spørsmål, og foreslår en rekke nye tiltak.

-Gjennom stortingsmeldingen inviterer Regjeringen til en bred gjennomgang av og debatt om hele miljøvernpolitikken sett i forhold til målet om en bærekraftig utvikling, sier miljøvernminister Thorbjørn Berntsen. -Vi har oppnådd betydelige resultater nasjonalt de siste åra. Blant annet er utslipp til luft og vann gått vesentlig ned, og vi har kommet langt for å få skikk på avfallshandteringen. Likevel står vi foran store utfordringer - nasjonalt og internasjonalt. Løsningene på utfordringene må vi finne på tvers av sektorer og landegrenser. Stortingsmeldingen viser hvordan vi vil arbeide videre ti år etter at Brundtland-kommisjonen la fram sin rapport, og fem år etter FNs store konferanse om miljø og utvikling i Rio.

Stortingsmeldingen har en programdel som tar opp blant annet drivkrefter og rammebetingelser, hovedlinjer i det nasjonale miljøvernarbeidet, internasjonalt miljøvernarbeid, biologisk mangfold, helse- og miljøfarlige kjemikalier, klima og energi, Lokal Agenda 21 og forbrukernes og næringslivets medvirkning i arbeidet for en bærekraftig utvikling. I tillegg har meldingen en fakta og analysedel som tar opp blant annet biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner, hav- og vannforurensing, helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, klima og luftforurensing.

Hovedsatsingsområder

Denne mappen inneholder pressemeldinger om følgende hovedsatsingsområder:

  • linkdoc022005-070123#docÅrlig rapport om rikets miljøtilstand
  • linkdoc022005-070124#docGrønn stat
  • linkdoc022005-070125#docLokal Agenda 21
  • linkdoc022005-070126#docBiologisk mangfold
  • linkdoc022005-070127#docHelse- og miljøfarlige kjemikalier
  • linkdoc022005-070128#docAlternative energikilder og klima
  • linkdoc022005-070129#docStatens Miljøfond
  • linkdoc022005-070131#docGjennomgang av lovene

linkdoc022005-040003#docSt.meld.nr. 58 (1996-97) Om miljøpolitikk for en bærekraftig utvikling
http://odin.dep.no/repub/96-97/stmld/58/

Lagt inn 6 juni 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen