Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Den gode barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Brosjyre Q-1029

DEN GODE BARNEHAGEN

kvalitetsutvikling 2001-2003

Hva er DEN GODE BARNEHAGEN?

Stortingsmelding nr. 27 (1999-2000) Barnehage til beste for barn og foreldre (Barnehagemeldingen) presenterer en samlet kvalitetssatsing for hele barnehagesektoren.

Kvalitetssatsingen iverksettes under navnet DEN GODE BARNEHAGEN og skal pågå i perioden 2001-2003.

Overordnede mål

  • Alle som ønsker barnehageplass skal få det i løpet av 2003.
  • Barnehageplassen skal fortrinnsvis tilbys i nærmiljøet.
  • Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud og samtidig gi barna omsorg.
  • Barnehagen skal tilpasses barnas ulike behov.
  • Barnehagen skal fremme barnas språklige og sosiale utvikling og deres evne til kommunikasjon.
  • Barnehagen skal være fleksibel og brukervennlig.

Satsingsområder og ansvar

Kvalitetssatsingen DEN GODE BARNEHAGEN skal gjennomføres i alle kommuner, og det legges opp til en samlet innsats på alle nivåer for å beholde og videreutvikle kvaliteten i norske barnehager.

Satsingen bygger på de krav barnehageloven og Rammeplan for barnehagen stiller og på utviklingsarbeid som har vært gjennomført i barnehagesektoren de siste årene. Et hovedmål med satsingen er at kommuner og barnehager skal finne fram til lokale rutiner og metoder som sikrer kvaliteten og som gjør at den videreutvikles og fornyes. Det er viktig å stille spørsmålet: Hva er en god barnehage for brukerne, for personalet og for lokalmiljøet?

I tråd med at barnehagen skal tilpasses lokale forhold, er det ikke utarbeidet detaljerte føringer for hvordan kvalitetssatsingen skal gjennomføres. Kvalitetskriteriene må utvikles lokalt. Men en samlet innsats innebærer at ansvarsfordelingen mellom de ulike nivåene i barnehagesektoren må være tydelig.

Barnehagepersonalet

Et kompetent barnehagepersonale er en forutsetning for å lykkes med å videreutvikle kvaliteten i barnehagene, og det blir iverksatt flere tiltak på dette området:

Tiltak for å øke rekrutteringen til førskolelæreryrket og for å få ferdig utdannede førskolelærere til å bli i yrket over tid. Det legges spesiell vekt på å øke andelen mannlige førskolelærere og på å rekruttere barnehageansatte med samisk bakgrunn og innvandrerbakgrunn.

Etter- og videreutdanningstilbud for det pedagogiske personalet.

Opplæringstiltak for fagarbeidere og assistenter.

Forsøk med bruk av IKT i barnehagene.

Spredning av kompetanse og erfaringer.

Barnehageeier

Barnehageeiere, enten det er kommunen eller private eiere, har et særlig ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet og har flere sentrale oppgaver i satsingen på DEN GODE BARNEHAGEN:

Legge til rette for samarbeid mellom foreldre, ansatte og eiere.

Sette iverk opplærings- og kompetansetiltak for de ansatte.

Kommunene

Kommunen har et overordnet ansvar for utbygging og drift av barnehager og skal føre tilsyn med at både kommunale og private barnehager drives i samsvar med barnehageloven og Rammeplanen. Kommunen har derfor flere oppgaver som skal sikre at målene med kvalitetssatsingen blir nådd:

Legge til rette for at alle barnehager kan engasjere seg i lokal kvalitetsutvikling.

Planlegge framdrift og tiltak i kvalitetssatsingen.

Kommunens bidrag til å utvikle lokale kvalitetskriterier kan for eksempel være å utvikle gode rutiner for tilsyn i barnehagene og å utarbeide felles kvalitetsmål i samarbeid med barnehager, foreldre og andre aktuelle medspillere.

Fylkesmennene

I tilknytning til DEN GODE BARNEHAGEN styrkes fylkesmennene med midler som skal nyttes til arbeid ut i kommunene.

  • Fylkesmennene skal informere, veilede og være pådrivere overfor kommunene i kvalitetssatsingen.
  • De tildelte midlene skal i sin helhet brukes til kompetansetiltak for personalet i barnehagene. Dette kan for eksempel være nettverksarbeid, støtte til prosjekt eller samlinger eller tilrettelegging av etterutdanning.

Staten

Staten, ved Barne- og familiedepartementet, har ansvar for å tilrettelegge overordnede mål og rammer for den nasjonale kvalitetssatsingen.

Det er avsatt 5,6 millioner kroner til kvalitetssatsingen over Barne- og familiedepartementets budsjett i 2001.

Tema for kvalitetssatsingen

Barnets beste skal stå i sentrum for kvalitetssatsingen DEN GODE BARNEHAGEN. Dette er i tråd med intensjonene i FNs barnekonvensjon om at barn aktivt skal delta i utformingen av tjenester rettet mot dem.

Tre temaområder vil være sentrale i kvalitetssatsingen:

1. Barnehage til alle barn

Barnehageplass skal være et tilbud for alle barn i familier som ønsker det. Barnehagetilbudet skal være uavhengig av barnas og familienes bosted, sosiale, kulturelle og økonomiske bakgrunn.

I DEN GODE BARNEHAGEN skal barna utvikle basiskompetanse for sine framtidige liv. Barna skal utvikle sine evner og forutsetninger for språklig og sosial kommunikasjon slik at de kan gå inn i lek og samspill med andre på en positiv måte.

Det legges særlig vekt på at barnehagetilbud skal tilrettelegges for barn med behov for særlig støtte og omsorg. Dette kan være barn som har en vanskelig hjemmesituasjon, funksjonshemmede barn eller barn som tilhører etniske og språklige minoriteter.

2. Brukertilpassede barnehager

Barnehagen er et virkemiddel for å sikre barn gode oppvekstvilkår, men også et tjenestetilbud til familiene. Barnehagesektoren må derfor være både bruker- og serviceorientert.

DEN GODE BARNEHAGEN skal dekke barnefamilienes ulike behov. Barnehagetilbudet bør være variert både når det gjelder pedagogisk innhold og åpnings- og oppholdstider. Samtidig skal barnehagene ta vare på barnas behov for trygghet, omsorg og læring.

For å imøtekomme dette, er det ønskelig at barnehagene utvikles i samarbeid og dialog med foreldre og barn.

3. Kompetent personale

Et kompetent personale er den viktigste forutsetningen for å lykkes med kvalitetsutvikling, og gjennom DEN GODE BARNEHAGEN satses det derfor spesielt på kompetanseutviklende tiltak (se Satsingsområder og ansvar).

I DEN GODE BARNEHAGEN møtes barn og foresatte med åpenhet, innsikt og forståelse. Barnehagepersonalet skal være profesjonelt på en menneskelig, engasjert og ærlig måte og skal tørre å bruke seg selv som gode rollemodeller for både barn og voksne. Samtidig skal barnehagepersonalet bidra til å bygge bro mellom de ulike kulturene som er representert i barnehagen.

Det vektlegges at barnehagepersonalet skal ha yrkesglede og muligheter til faglig og personlig utvikling og vekst, og det er et mål med kvalitetssatsingen å sikre barnehagene et stabilt personale.

Hva er kvalitet?

Kvalitet handler om hva man gjør og hvordan man gjør det – på alle nivåer i barnehagesektoren. Norske barnehager holder i dag høy kvalitet. Med DEN GODE BARNEHAGEN iverksettes en samlet og målrettet innsats for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten.

Overordnede rammer

Barnehagene har lenge drevet planmessig og målrettet kvalitetsarbeid med grunnlag i de overordnede rammer for barnehagesektoren som er gitt i barnehageloven, Rammeplan for barnehagen og i de årlige tildelinger over statsbudsjettet.

Lover og forskrifter stiller blant annet krav om førskolelærerutdanning for styrere og pedagogiske ledere i barnehagen, krav til inne- og uteområder, og om foreldreråd og samarbeidsutvalg. I tillegg kommer bestemmelser som regulerer helse, miljø og sikkerhet.

Gjennom de overordnede rammene ivaretas noen av forutsetningene for at barnehagene skal gi et tilbud av høy kvalitet, men det er ikke slik at gode rammebetingelser alene kan sikre kvaliteten i barnehagene.

Lokal tilpassing

Et sentralt aspekt ved kvalitetssatsingen DEN GODE BARNEHAGEN er at de overordnede rammene skal tilpasses lokale forhold og behov.

Barn, foreldre og personale vil ha ulike oppfatninger av kvalitetsbegrepet, preget av den enkeltes interesser, verdier og holdninger. Det vil også være store lokale variasjoner i vurderingen av hva som er kvalitet. Det er viktig med innspill fra de ulike gruppene på hvordan de opplever kvaliteten i barnehagen.

Kvalitet som prosess

For å lykkes med en kvalitetssatsing, vil det likevel ikke være tilstrekkelig å fokusere på best mulig rammebetingelser og klare kvalitetskriterier alene. En kvalitetssatsing må legges opp som en integrert del av den daglige virksomheten og ikke "på siden av" annet arbeid i barnehagen.

Innenfor rammene av kvalitetssatsingen må den enkelte barnehage, enten den er privat eller kommunal, kunne utvikle kvalitet ut fra sine forutsetninger. Kvalitet skapes i samspillet mellom barna, mellom barna og de voksne, og mellom de voksne i barnehagen.

Kvalitetsarbeid fram mot DEN GODE BARNEHAGEN vil derfor være en kontinuerlig arbeidsprosess.

DEN GODE BARNEHAGEN

•Barn i Den gode barnehagen gis muligheter for å utvikle basiskompetanse gjennom lek og læring.

•Barn i Den gode barnehagen utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger på sentrale livsområder.

•Barn i Den gode barnehagen erfarer frihet under ansvar, med mulighet for aktiv medvirkning og medbestemmelse.

•Den gode barnehagen er i kontinuerlig målrettet utvikling.

•DEN GODE BARNEHAGEN er fleksibel og tilpasser seg alle barn.

•I DEN GODE BARNEHAGEN møtes barn og foresatte med åpenhet, innsikt og forståelse.

•Personalet i DEN GODE BARNEHAGEN har yrkesglede og muligheter til faglig og personlig utvikling og vekst.