Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

I-0995

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene

Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene

Nøkkeltall for behov og tjenestetilbud på kommunenivå

Publikasjonene med sammenligningstall (I-0995) er en del av Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene. Sammenligningstallene gir viktig informasjon til plan og budsjettarbeidet i kommunene. Samtidig gir statistikken den enkelte kommune et grunnlag for å sammenligne behov og tjenesteproduksjon med andre kommuner og med lands- og fylkestall. Tallmaterialet danner også grunnlaget for fylkeslegens/fylkesmannens oppfølging av den enkelte kommune.

Sammenligningstallene foreligger ikke på ODIN, men er lagt ut som råtall hos Statistisk sentralbyrå.

Publikasjonen inneholder tre samletabeller og 25 nøkkeltall med opplysninger om situasjonen på helse- og sosialområdet i alle landets kommuner.

Samletabell 1 som gir et sammendrag av utviklingen i helse- og sosialtjenesten i kommunene 1987-1999. Tabellen inneholder informasjon om årsverk i kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten, antall mottakere av hjemmetjenester, antall alders- og sykehjemsplasser for personer 80 år eller eldre, og antall sosialhjelpstilfeller og størrelsen på økonomisk sosialhjelpsstønad.

Samletabell 2 som inneholder data om hjemmetjenester og institusjonsbeboere i GERIX- kommunene. GERIX er et informasjonssystem for pleie- og omsorgstjenestene i kommunene. Tabellen omfatter de ca. 50 kommuner og bydeler som har sendt inn GERIX-data minst tre av de fem siste år. Systemet utvikles bl.a. for å forbedre kommune- og statsforvaltningens tilgang til data om situasjon og utvikling i tjenestetilbudet for funksjonshemmede og eldre.

Samletabell 3 som inneholder nøkkeltall fra det nye rapporteringssystemet KOSTRA(Kommune-Stat-Rapportering). KOSTRA gir bedre sammenlignbarhet mellom regnskaps- og tjenestedata, og ble i 1999 benyttet av 108 kommuner. KOSTRA planlegges å omfatte samtlige kommuner i statistikkåret 2001.

9 nøkkeltall som beskriver situasjonen/behovene i den enkelte kommune: Befolkningstall, omfanget av enslige forsørgere, lav utdanning, indeks for levekårsproblemer, problemer blant voksne, problemer blant barn og unge, rusmiddelrelaterte forhold, forbruk av alkohol, dødelighet og kommunenes økonomiske bæreevne.

16 nøkkeltall som gir et bilde av tjenestetilbudet i den enkelte kommune: Helse- og sosialsektorens andel av totale driftsutgifter, ressursbruk på deltjenester, personell (årsverk), personellkategorier, vakanser, forebyggende helsearbeid, tilbud til mennesker med psykiske lidelser, stønadssats og utbetalt beløp for økonomisk sosialhjelp, langtidsmottak av sosialhjelp, virksomheten i åpen omsorg, brukerbetaling for hjemmetjenester, boliger for eldre og funksjonshemmede, institusjoner for eldre med heldøgns omsorg, pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, og forbruk av somatiske sykehustjenester.

Statistikken omfatter også bydels-/ distriktstall for 31 av landets større kommuner. Årets hefter med sammenligningstall består av foreløpige tall for 1999. Gjennomgående er kvaliteten på de foreløpige tallene god. Endelige tall for 1999 kommer med Kommunearkene som sendes ut i oktober/november 2000. I Styrings- og informasjonshjulet inngår også et rundskriv I-1/2000 med nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innen helse- og sosialtjenestens områder.

Heftene med sammenligningstall er utformet av Statistisk sentralbyrå. I tillegg har Rikstrygdeverket, Statens helseundersøkelser, Statens helsetilsyn og Arbeidsdirektoratet bidratt med tallmateriale i årets utgave.

Det foreligger i alt seks hefter, med tall for tre til fire fylker i hvert hefte. Heftene har følgende bestillingsnumre:

I-0995/1B: Finnmark, Troms, Nordland

I-0995/2B: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal

I-0995/3B: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

I-0995/4B:Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold

I-0995/5B: Buskerud, Oppland, Hedmark

I-0995/6B: Akershus, Østfold, Oslo

Publikasjonene kan bestilles fra:

Statens trykksakekspedisjon

faks: 22 24 27 86

VEDLEGG