Historisk arkiv

Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften).

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 3, § 4, § 12, § 13, § 14, § 26, § 30, § 31, § 32, § 33, § 41, § 43, § 44, § 48 og § 51.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

I 2009 ble forskriften supplert med et kapittel om arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post. Departementet utarbeidet merknader til disse bestemmelsene. Disse merknadene inneholder også veiledning for hvordan e-postreglene i den reviderte personopplysningsforskriften skal anvendes ved universiteter og høyskoler.

Merknader til personopplysningsforskriften (PDF)

Se forskriften på lovdata.no