Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vedlegg 2 M-1/2000

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

VEDLEGG 2 RESULTATINDIKATORER

Landbruksbasert nærings- og bygdeutvikling
Resultatindikatorer
Beskriv Fylkesmannens arbeid med å initiere kostnadsreduserende tiltak i landbruksnæringen
Beskriv Fylkesmannens strategier og tiltak for å fremme interessen for landbruk blant ungdom og for å styrke rekrutteringen av unge kvinner og menn til landbruket.
Beskriv Fylkesmannens strategier og tiltak for å styrke likestilling i landbruket.
Beskriv Fylkesmannens aktiviteter for å styrke likestilling internt i embetet
Beskriv hvordan Fylkesmannen samhandler med SND) og fylkeskommunen i planarbeid og virkemiddelforvaltning.
Andel skogeiere som i løpet av siste år har hatt bevegelse på sin skogavgiftskonto
Gi en oversikt over prosjekter knyttet til nye verdiskapingstiltak innenfor skogbrukssektoren (BU, rentemidler, FoU og andre).
Gi en oversikt over bruken av BU-midler til støtte av økologisk primærproduksjon og videreforedling.

Miljø- og arealforvaltning
Resultatindikatorer
Antall kommuner hvor Fylkesmannen har gitt innspill til kommuneplanen på landbruksområdet
Antall kommuner hvor Fylkesmannen har gitt innspill til arbeidet med landbruksplaner og antall kommuner med ferdige oversiktsplaner for skog og landbruksplaner
Antall verneplaner hvor landbruksavdelingen har deltatt i planarbeidet.
Antall dekar dyrka og dyrkbart areal omdisponert etter Plan- og bygningsloven fordelt på kommuner (registrert ved behandling av plan og justert etter vedtatt kommuneplan og reguleringsplan).
Antall dekar landbruksareal ervervet som tilleggsjord og hvor konsesjon er gitt.
Antall dekar landbruksareal ervervet ved bruk av forkjøpsrett i rasjonaliseringsøyemed.
Antall dekar landbruksareal ervervet av staten v/fylkeslandbruksstyret for å brukes i rasjonaliseringsøyemed.
Andel av søknader om varig fritak fra boplikt som er avslått. Antall kommuner med kulturlandskapsanalyse som del av kommuneplanen.
Beskriv kort fylkesmannens aktiviteter i forbindelse med områdetiltak
Hvor mange områdetiltak er igangsatt i 1999 og hvor mange er igangsatt totalt
Har fylkesmannen, i samarbeide med kulturlandskapsgruppa, utarbeidet prinsipper for dispensasjon fra miljøkravene i Arealog kulturlandskapstilskuddet
Har fylkesmannen, på bakgrunn av ny bestemmelse i STILK-forskriften, foretatt en utvelgelse av særlig verdifull og prioritert kulturmark i utmark, og hvor mange skjøtselskontrakter er eventuelt inngått i disse områdene.
Beskriv fylkesmannens deltakelse i Geovekstsamarbeid, erfaringer og dekning av kartbehovet

Inntekts- og velferdspolitiske tiltak Det vises til rapportering gjennom fagsystemer og rapporter til Statens landbruksbank og Statens Kornforretning.
Rettledning og internadministrasjon

Resultatindikatorer
Andelen av ansatte i FMLA som har deltatt på etterutdanningskurs siste år
Andel tjenestemenn (fylke og kommuner) som har gjennomgått særskilt opplæring innenfor skogbruk og miljø
Andel kvinner ansatt i FMLA; ledere og saksbehandlere
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle BU-saker, målt utfra postjournal.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle fylkeslandbrukstyresaker, målt utfra postjournal Hvilke fagområder/tema er tatt opp med kommunene på fagsamlinger/møter siste år
Beskriv hvordan Fylkesmannen kommuniserer innholdet og målsettingene med gjeldende landbrukspolitikk til landbruksnæningen og samfunnet for øvrig
Beskriv faglige nettverk og knutepunkt der Fylkesmannen deltar aktivt, både på jordbruks- og skogbrukssektoren
Hvordan har man løst rekruttering av en GIS- og geodataansvarlig hos fylkesmannen
Beskriv hvordan GIS-samarbeidet gjennomføres på fylkesnivå, bruk av GIS i saksbehandling og kompetanseutvikling på leder og saksbehandlernivå hos Fylkesmannen.