Historisk arkiv

Forbud mot seksuell trakassering og plikt til likestillingsfremmende arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Pressemelding

Nr.: 01031
Dato: 27.04.01

Endringer i likestillingsloven:

Forbud mot seksuell trakassering og plikt til likestillingsfremmende arbeid

- Norge har ikke råd til å ikke ta i bruk alle de ressursene som kvinner representerer! Det er behov for en lov som krever at viktige instanser i samfunnet tar et økt ansvar for likestilling. Ikke minst gjelder dette næringslivet og arbeidslivsorganisasjoner, sier barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim.

I dag la hun frem endringer i likestillingsloven, der det blant annet foreslås en skjerpet aktivitetsplikt for arbeidslivet. Bestemmelsen om forbud mot seksuell trakassering er ny. Dette er den viktigste revideringen av likestillingsloven siden den ble gitt i 1979. Hovedformålet med revideringen er å få en mer fremtidsrettet likestillingslov som møter utfordringene i samfunnsutviklingen, og å få en lov som i større grad legger til rette for likestilling.

Forbud mot seksuell trakassering

- Regjeringen er opptatt av å bekjempe seksuell trakassering, og derfor foreslår vi nå et forbud, sier Orheim. Bestemmelsen skal ikke bare gjelde arbeidslivet, men blant annet også organisasjoner og utdanningsinstitusjoner, for eksempel innen idretten. Dette betyr at skoleelever, studenter, klienter og medlemmer av organisasjoner vil få det samme vern som arbeidstakere. Arbeidsgivere, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal pålegges ansvar for å forebygge og forhindre at noen utsettes for seksuell trakassering.

- Kjønn bestemmer lønn

- Lønnsgapet mellom kvinner og menn har vært nærmest uendret, og forskning viser at kvinner har et "kjønnsfradrag" i lønn. Det er fortsatt slik at kjønn bestemmer lønn i altfor stor grad. Ved å skjerpe likelønnsbestemmelsen vil kvinnelige arbeidstakere få styrket mulighet til at arbeid av lik verdi skal lønnes likt, sier Orheim. Muligheten til å sammenligne lønn mellom kvinner og menn på tvers av yrker og tariffområder kommer klart fram. Det ligger dermed ikke noe til hinder for at en kvinne som er sykepleier kan få vurdert sin lønn opp mot en mannlig ingeniørs lønn i samme virksomhet, for eksempel i en kommune.

Styrket vern for menn i forhold til fødselspermisjon

Det foreslås å styrke vernet mot forskjellsbehandling i forbindelse med permisjonsrettigheter. Bestemmelsen vil blant annet bidra til å styrke menns posisjon i forhold til arbeidsgivere som altfor ofte har liten forståelse for at far ønsker å benytte seg av rett til fedrekvoten og til permisjon i to uker i forbindelse med fødsel.

Skjerping av aktivitetsplikten

Plikt til å arbeide for og legge til rette for likestilling i arbeidslivet, målrettet og planmessig, utvides til å gjelde hele arbeidslivet. Også private arbeidsgivere og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner pålegges å fremme likestilling innen sitt ansvarsområde. De får en forpliktelse til aktivt å iverksette tiltak for å fremme likestilling, og plikt til redegjøring for likestilling i årsberetninger eller årlige budsjett skal bidra til å synliggjøre dette. - Vi ønsker å oppnå større bevissthet om hvor nødvendig det er med likestillingsfremmende arbeid, og at dette er god ressursforvaltning for bedriftene. Likestilling gjelder alle, sier Karita Bekkemellem Orheim.

Faktaark/sammendrag av forslag til endringer i likestillingsloven

Odelstingsproposisjon nr. 77 om endringer i likestillingsloven mv.