Historisk arkiv

5 Rettigheter ved barns...

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

5 Rettigheter ved barns og barnepassers sykdom

Permisjonsrettigheter ved barns og barnepassers sykdom er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 33 A. Retten til stønad er hjemlet i folketrygdloven kap 9.

Rett til fri fra arbeidet

Syke barn

Arbeidstakere som har omsorg for barn under 12 år har rett til fri fra arbeidet med omsorgspenger ved barns sykdom. Hver av foreldrene har rett til fri med omsorgspenger i slike situasjoner inntil 10 dager årlig. Foreldre med flere enn 2 barn har rett til 15 dager hver. Enslige forsørgere har rett til 20 dager ved barns sykdom, 30 dager når de har omsorgen for flere enn 2 barn under 12 år.

Selv om den ene av foreldrene er alene om omsorgen, kan foreldrene fordele permisjonsretten mellom seg i forhold til avtalt samvær. Det er et vilkår at trygdekontoret får skriftlig erklæring fra begge foreldrene om samværsfordelingen.

Det ytes omsorgspenger for årlig inntekt inntil 294 540 kroner (6G, 2000). Inntekt utover dette refunderes ikke av folketrygden. Dette er i tråd med de generelle reglene for syke- og fødselspenger.*

*Arbeidsgiver betaler ut omsorgspenger ved barns sykdom, men får tilbake fra trygdekontoret det som blir
utbetalt for mer enn 10 dager.

Syk barnepasser

Dersom den som passer barnet til daglig er syk (for eksempel den ene av foreldrene, dagmamma eller familiebarnehageassistent) har arbeidstaker også rett til fri med omsorgspenger etter de samme reglene som over. Disse dagene går av samme kvote som de dagene en arbeidstaker har rett til ved barns sykdom.

Kronisk syke eller funksjonshemmede barn

En arbeidstaker som har omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn har rett til omsorgspenger i inntil 20 dager årlig. En arbeidstaker som er alene om omsorgen har i slike situasjoner rett til omsorgspenger i 40 dager.

Ovennevnte permisjonsrett gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Det må foreligge forhåndsgodkjenning fra trygdekontoret i kommunen der familien bor for utvidet rett til omsorgspenger på dette grunnlag.

Barn innlagt i helseinstitusjon

Den som har omsorg for barn som er innlagt i helseinstitusjon har rett til permisjon fra åttende dag regnet fra innleggelsen, dersom vedkommende av hensyn til barnet oppholder seg ved helseinstitusjonen. Retten til permisjon gjelder også etter at barnet er utskrevet, når vedkommende må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie fra en av foreldrene.

Barn med livstruende sykdom

Den som har omsorg for barn under 18 år med livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, har rett til permisjon dersom vedkommende av hensyn til barnet oppholder seg ved helseinstitusjonen. Retten til permisjon gjelder også når vedkommende må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie fra en av foreldrene. Vedkommende som har omsorg for psykisk utviklingshemmede barn har rett til tilsvarende permisjon, uten hensyn til aldersgrensen på 18 år. Pleiepenger fra folketrygden ytes så lenge det er nødvendig for behandlingen og rehabiliteringen av det enkelte barn. Trygden yter pleiepenger etter de samme bestemmelsene som sykepenger for trygden.

Nyfødt - for tidlig født

Hvis det syke barnet er nyfødt eller for tidlig født, kan den delen av fødselspengeperioden som gjenstår etter fødselen utsettes slik at foreldrene og barnet kan få mest mulig tid sammen hjemme. Moren må som hovedregel ta permisjon de første 6 ukene etter fødselen*. Den betalte fødselspengeperioden kan likevel ikke tas etter at barnet er fylt to år. Behovet må dokumenteres med erklæring fra barnets lege.

Kurs - opplæring

Yrkesaktive foreldre har krav på permisjon med opplæringspenger hvis de er borte fra arbeidet for å delta på kurs eller i opplæring for å kunne ta seg av eller behandle langvarig sykt eller funksjonshemmet barn. Kurset må være på en godkjent helseinstitusjon. Folketrygden betaler opplæringspenger.

* Unntak fra 6-ukers regelen

Arbeidstilsynet kan gi moren anledning til å gå tilbake til arbeidet før det er gått 6 uker etter fødselen. Det kan f eks være om barnet blir adoptert bort, er dødfødt eller må ligge i kuvøse. Moren må legge fram legeattest på at det er bedre for henne å komme i arbeid.

Heltids - deltidsansatt

Retten til omsorgspermisjon er uavhengig av om man er deltids- eller heltidsansatt, og uavhengig av hvordan arbeidstiden er fordelt på ukedagene. Hvis man har kortere arbeidsdag enn vanlig, blir likevel en dags fravær regnet som en hel dag. Er man heltidsansatt og borte en del av dagen, blir ikke dette trukket fra i den permisjonstiden man har rett til. Men man har ikke rett til lønn eller omsorgs-, pleie- eller opplæringspenger ved slikt delvis fravær.

Stønad for barn som har varig sykdom

Dersom barnet har en varig sykdom eller funksjonshemning, kan det gis grunnstønad, hjelpestønad eller begge deler. At tilstanden er varig vil si at den varer i minst 2-3 år. Disse stønadene må det søkes om og søknaden må grunngis. Trygdekontoret kan hjelpe til med dette.

Grunnstønad

Denne stønaden skal dekke visse ekstrautgifter som følger av barnets sykdom, f.eks. slitasje på klær og sengetøy, særlig dyr mat og liknende. Sykdommen og ekstrautgiftene må være varige, det vil si 2-3 år. Satsene for grunnstønad varierer etter hvor store de nødvendige ekstrautgiftene er. Den laveste satsen er 6 156 kroner (2000).

Hjelpestønad

Det kan gis hjelpestønad hvis en sykdom eller en skade er så omfattende at barnet trenger ekstra tilsyn eller pleie. Hjelpestønad til tilsyn og pleie er begrenset til private pleieforhold, det vil si at pleien og tilsynet utføres av familiemedlemmer eller lønnet privat hjelp. Ved tildeling og utmåling av omsorgslønn for privat omsorg kan kommunen kreve at det søkes om hjelpestønad som grunnytelse. Ordinær hjelpestønad er 11 016 kroner per år (2000). Hvis barnet trenger mer tilsyn eller pleie enn det som gir rett til ordinær hjelpestønad, kan hjelpestønaden forhøyes, dersom dette gir bedre muligheter for at barnet kan bo hjemme. Omfanget av tilsynet eller pleien vil være avgjørende.

Hjelpemidler

Hjelpemidler som bedrer barnets funksjonsevne kan lånes fra hjelpemiddelsentralen i fylkeskommunen.

Barn på sykehus

Rett til å ha pårørende hos seg

Barn har rett til å ha minst en av sine pårørende hos seg under hele sykehusoppholdet. Pårørende skal få tilbud om mat og overnatting på sykehuset. Barn skal fritt kunne motta besøk utenom den vanlige besøkstid.

Reiseutgifter

Når sykehuset av medisinske grunner innkaller pårørende, dekker folketrygden reiseutgifter for den som følger barnet til og fra sykehuset ved innleggelse og utskrivelse.

Lek og undervisning

Sykehuset skal legge forholdene til rette for lek og aktivitet. Barn i skolepliktig alder har rett til undervisning under sykehusoppholdet.

Informasjon

Barn og pårørende har rett til forståelig informasjon om sykdommen og behandlingen som gjennomføres.

Brosjyren "Barn på sykehus" (I-0630)

Private kan bestille brosjyren fra Sykehusavdelingen, Sosial- og helsedepartementet Postboks 8011 Dep,0030 Oslo.