Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Prisen på Forsvarets vedtatte struktur er beregnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Det forsvaret Stortinget i juni vedtok at Norge skal ha blir om lag to milliarder kroner dyrere per år enn det forsvaret Regjeringen anbefalte. Også Regjeringens forslag vil være om lag 450 millioner dyrere enn antatt årlig.

Pressemelding

Nr.: 039/2001
Dato: 31.08.01

Prisen på Forsvarets vedtatte struktur er beregnet

Det forsvaret Stortinget i juni vedtok at Norge skal ha blir om lag to milliarder kroner dyrere per år enn det forsvaret Regjeringen anbefalte. Også Regjeringens forslag vil være om lag 450 millioner dyrere enn antatt årlig. – Disse tallene illustrerer med all mulig tydelighet de utfordringer regjering og storting i årene framover vil stå overfor med hensyn til Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Tore Godal.

Forsvarsdepartementet har, i samarbeide med Forsvarets overkommando, Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarets bygningstjeneste, beregnet kostnadene knyttet til de vedtak Stortinget fattet under behandlingen av Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret, jf. Innst. S. nr. 342 (2000-2001). Disse beregningene – som gir så nøyaktige anslag som det er mulig å framskaffe ut fra det man vet i dag – tilsier at kostnadene vil ligge på omkring 30,40 milliarder kroner per år i perioden 2002-2005. De samme beregningene viser at Regjeringens forslag vil være om lag 450 millioner dyrere enn antatt årlig i samme periode. Dersom Forsvaret skal tilføres tilstrekkelig med ressurser til å dekke disse utgiftene, vil det altså kreve en økning i forsvarsbudsjettet på over 10 prosent fra årets nivå.

Beregningene baserer seg på nøkterne forutsetninger. Blant annet er det lagt inn kun meget begrensede investeringer både i mobiliseringsbrigaden i Trøndelag (Brigade 12) og i en av divisjonsbrigadene i Nord-Norge (Brigade 5). Det er fortsatt knyttet usikkerhet til beregningene. Dette har flere årsaker: det omfattende arbeidet som pågår med å utforme nye oppsettingsplaner for Forsvaret, arbeidet med å utrede nye spørsmål som følger av Stortingets beslutninger og mer generelle usikkerhetsfaktorer knyttet til kostnadsutviklingen for Forsvaret.

Den hersker usikkerhet omkring disse beregningene. Det er mer sannsynlig at prisen ligger høyere enn at den ligger lavere enn det som er beregnet. Begge summene utelater dessuten kostnadene knyttet til en oppgradering eller erstatning av transportflykapasiteten. Dette fordi Regjeringen ikke har tatt stilling til hva som skal gjøres for å fornye denne kapasiteten.

– Et helt sentralt poeng er at Stortingets vedtak om Forsvarets struktur og organisasjon gjør det svært utfordrende å nå Regjeringens hovedmål – som også Stortinget har sluttet seg til – om reduksjoner på 5.000 årsverk og 2 milliarder kroner i årlig drift, sier forsvarsministeren. – Departementet vil derfor utarbeide forslag til ytterligere tiltak for å nå disse målene, og Regjeringen vil om nødvendig forelegge disse for Stortinget til våren.

Priv. til red.

For intervju med forsvarsministeren kontakt pressetalskvinne Kirsti Skjerven, telefon 2309 2310, mobil 90849752, snarest.

Til toppen