Historisk arkiv

Utviding av oppdrettslova sitt verkeområde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Fiskeridepartementet

Regjeringa har bestemt at verkeområdet til oppdrettslova skal utvidast til også å gjelde kråkebollar. Bakgrunnen er den sterkt aukande interessa for oppdrett av kråkebollar og behovet for å få ei heilskapleg samfunnsmessig forvalting av denne næringsverksemda. (16.03.01)

Pressemelding

Nr.: 24/2001
Dato: 16.03.2001
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim 22 24 64 60 / 90 57 09 41

Utviding av oppdrettslova sitt verkeområde

Regjeringa har bestemt at verkeområdet til oppdrettslova skal utvidast til også å gjelde kråkebollar. Bakgrunnen er den sterkt aukande interessa for oppdrett av kråkebollar og behovet for å få ei heilskapleg samfunnsmessig forvalting av denne næringsverksemda.

Utsetting og gjenfangst av kråkebollar i naturleg sjøområde er regulert i havbeitelova, men det er også aktuelt å drive dette både som landbasert oppdrett og som oppdrett i sjøen. Den nye forskrifta om at oppdrett av kråkebollar (pigghudar) kjem inn under oppdrettslova trer i kraft straks.