Historisk arkiv

21.06.2000 Endring i forskrift 113 om investeringsavgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Forskrift om endring i forskrift av 25. februar 1999 (Nr. 113) om avgrensing av fritak for investeringsavgift på driftsmidler mv. til bruk i jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri og skogbruk

Forskrift om endring i forskrift av 25. februar 1999 (Nr. 113) om avgrensing av fritak for investeringsavgift på driftsmidler mv. til bruk i jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri og skogbruk

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2000 med hjemmel i Stortingets vedtak av 16. juni 2000 om merverdiavgift og avgift på investeringer mv. avsnitt II § 16 nr. 1 jf. § 4.

I

I forskrift av 25. februar 1999 (Nr. 113) om avgrensing av fritak for investeringsavgift på driftsmidler mv. til bruk i jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri og skogbruk gjøres følgende endringer:

§ 9 skal lyde:

Andre registreringspliktige næringsdrivende enn nevnt i §§ 2 og 8 skal ikke betale investeringsavgift på driftsmidler hovedsakelig til bruk under omsetning av tjenester, herunder utleie, til virksomheter som nevnt i § 2. Avgiftsfritaket gjelder ikke for bygninger og anlegg,herunder installasjoner, særskilte innretninger og utstyr som inngår i bygningen eller anlegget.

Nåværende §§ 9, 10 og 11 blir § 10, 11 og 12.

II

Endringene trer i kraft fra og med 1. januar 2000.