Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

22.12.2000 endringsforskrift til lov om foretakspensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

Forskrift om endring av forskrift av 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2000 med hjemmel i lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 3–3 første ledd.

I

I forskrift av 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon gjøres følgende endringer:

Nytt fjerde kapittel skal hete:

Kapittel 4 Utfyllende bestemmelser om parallelle ordninger og lukking med hjemmel i lov om foretakspensjon § 3–3 første ledd

Ny § 4–1 skal lyde:

§ 4–1 Parallelle ordninger

(1)

Dersom foretaket både har alderspensjonsordning etter lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon og etter lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold, skal det fastsettes i ordningenes regelverk at den enkelte arbeidstaker bare kan være medlem av en av ordningene. Arbeidstaker skal kunne velge hvilken alderspensjonsordning vedkommende vil være medlem av. Det skal fremgå av regelverket for ordningen hvilken ordning arbeidstakere som ikke foretar noe valg, skal være medlem av. Ved eventuell endring i en av eller begge ordningenes pensjons- eller innskuddsplan, har arbeidstaker rett til å foreta nytt valg mellom pensjonsordningene.

(2)

Første ledd gjelder tilsvarende for foretak som både har pensjonsordning med ytelsesbasert alderspensjon etter lov om foretakspensjon og pensjonsordning med engangsbetalt alderspensjon etter samme lov.

Ny § 4–2 skal lyde:

§ 4–2 Lukking

(1)

Foretak som har pensjonsordning etter lov om foretakspensjon og som i stedet vil opprette pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon, kan videreføre foretakspensjonsordningen for arbeidstakere som var medlem av denne ordningen på tidspunktet for opprettelsen av ny innskuddspensjonsordning. Arbeidstakerne skal kunne velge å gå over til ny innskuddspensjonsordning.

(2)

Første ledd gjelder tilsvarende for foretak som har pensjonsordning med ytelsesbasert alderspensjon etter lov om foretakspensjon og som i stedet vil opprette pensjonsordning med engangsbetalt alderspensjon etter samme lov.

(3)

Første og annet ledd er ikke til hinder for at foretaket kun viderefører foretakspensjonsordningen for arbeidstakere som er medlem av ordningen på tidspunktet for opprettelse av ny innskuddspensjonsordning eller ny foretakspensjonsordning med engangsbetalt alderspensjon, og som da har 15 år eller mindre igjen til oppnådd pensjonsalder. Ved slik videreføring av foretakspensjonsordning, omfattes ikke disse arbeidstakere av første ledd annet punktum.

Nåværende kapittel 4 blir nytt kapittel 5.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

VEDLEGG