Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Høringsnotat 28.01.2000

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Endring av reglene om betaling av skatt for fiskere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsnotat

Dato:

28.1.2000

Endring av reglene om betaling av skatt for fiskere

1. Innledning

En arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet la 1. juni 1990 fram en innstilling i form av NOU 1990:18 Beskatning av fiskere. Utvalget foreslo endringer i reglene om beskatning av fiskere, herunder reglene om betaling av skatt på forskuddsstadiet. Disse forslagene samt et høringsnotat utarbeidet av Finansdepartementet om avvikling av produktavgiften ble våren 1991 sendt på høring. Det ble ikke fremmet forslag i samsvar med høringsutkastet . Det er imidlertid uavhengig av de øvrige forslagene i høringsutkastet behov for å følge opp forslaget om nye regler om betaling av skatt på forskuddsstadiet.

Etter skattebetalingsloven § 1 plikter fysiske personer å betale forskudd på skatt, enten i form av forskuddstrekk eller i form av utskrevet forskuddsskatt. Som et tillegg til den ordinære ordningen med forskuddstrekk er det i fiskerinæringen en særskilt ordning med sikringstrekk. Denne ordningen har hjemmel i skattebetalingsloven § 12 nr. 4 og 5 og innebærer at salgslagene og andre som kjøper fisk i førstehånd skal holde tilbake en prosentvis del av salgsoppgjøret for levert fangst.

I dette høringsnotatet foreslår Finansdepartementet at skattebetaling ved fiske og fangst blir gjennomført etter samme regler som for andre yrkesgrupper. Dette innebærer at ordningen med sikringstrekk blir avskaffet. Endringen vil innebære en forenkling i samsvar med Regjeringens generelle målsetning om å tilstrebe "et enklere Norge".

2. Nærmere om den gjeldende ordning for skattebetaling for fiske- og fangstvirksomhet

I utgangspunktet omfatter reglene i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt også fiske- og fangstvirksomhet. Arbeidsgivere innenfor fiske- og fangstvirksomhet har plikt til å gjennomføre forskuddstrekk, jf skattebetalingsloven § 4. Han er økonomisk ansvarlig for at det blir gjennomført skattetrekk og for at oppgjør blir gitt i samsvar med gjeldende regler. Skattebetalingsloven § 5 nr. 1 bokstav d bestemmer at det også skal foretas forskuddstrekk i lott eller part som utbetales til aktive deltakere i fiske- og fangstvirksomhet. I skattebetalingsloven § 7 nr. 3 fjerde punktum er departementet gitt hjemmel til å gi nærmere bestemmelser om grunnlaget for beregningen. Bestemmelser om dette er gitt i regler av 20. desember 1956 om gjennomføring av skattetrekk ved fiske- og fangstvirksomhet.

Med hjemmel i skattebetalingsloven § 12 nr. 4 er det gitt særregler som innebærer at salgslag og andre som kjøper fisk i førstehånd er pålagt å holde tilbake 12 prosent av salgsprisen (sikringstrekk) for levert fangst. Sikringstrekket fungerer som en ekstra sikkerhet for arbeidsgivers oppgjør for forskuddstrekk av ytelser som nevnt i skattebetalingsloven § 5 nr. 1 bokstav d, dvs forskuddstrekk av lott eller part. Sikringstrekket fungerer også som ekstra sikkerhet for utskrevet forskuddsskatt for oppgjørsmottakere som ikke er arbeidsgivere (enefiskere), jf skattebetalingsloven § 12 nr. 5.

Sikringstrekk som kjøperne (salgslag eller andre som kjøper fisk i førstehånd) har holdt tilbake skal holdes adskilt på særskilt bankkonto, jf skattebetalingsloven § 12 nr. 4 andre ledd tredje punktum, jf 49 nr. 1 første ledd siste punktum. Sikringstrekk fra oppgjørsmottakere som er arbeidsgivere innbetales til kommunekassereren i oppgjørsmottakerens skattekommune og godskrives dennes oppgjør for forskuddstrekk i ytelser som nevnt i skattebetalingsloven § 5 nr. 1 bokstav c, jf forskrift av 26. oktober 1956 nr. 1 § 6 andre ledd og forskrift av 18. oktober 1985 nr. 1879 § 1. Sikringstrekk fra oppgjørsmottakere som ikke er arbeidsgivere (enefiskerer) betales til skattefogden i den kommune kjøperen har forretningssted og godskrives forskottsskatt som er utskrevet på oppgjørsmottakeren, jf forskrift av 26. oktober 1956 nr. 1 § 6 tredje ledd og forskrift av 18. oktober 1985 nr. 1879 § 4.

I forskrift av 19. august 1963 nr. 9921 om kontroll hos fiskekjøperne med gjennomføringen og oppgjøret av sikringstrekk, er det gitt nærmere regler om skatteoppkreverens kontroll hos salgslag eller andre som kjøper fisk i førstehånd med at oppgjør av sikringstrekk foretas i henhold til regelverket, jf skattebetalingsloven § 47 nr. 4.

3. Finansdepartementet forslag

Finansdepartementet foreslår at ordningen med sikringstrekk avskaffes slik at oppgjør for skatt ved fiske og fangstvirksomhet følger de ordinære regler i skattebetalingsloven. Ordningen med sikringstrekk ble utviklet i en periode da fiskerne ikke var pålagt regnskapsplikt. Ved en endring i 1987, med virkning fra og med regnskapsåret 1989, ble næringsdrivende innenfor fiske pålagt alminnelig regnskapsplikt. Enkelte fiskere som bare mottar mannskapslott og ikke er medeier i fartøy og /eller redskap vil imidlertid fortsatt regnes som næringsdrivende i skatterettslig sammenheng, men vil ikke ha regnskapsplikt.

Regnskapsplikten innebærer bl.a. at den næringsdrivende må føre lønnsregnskap, jf forskrift av 6. mai 1999 nr. 554 om regnskapssystem, registrering dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger § 3-3. Arbeidsgiver som ikke har regnskapsplikt har plikt til å føre lønningslister, jf § 4 i forskrift av 22. desember 1998 nr. 1263 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør med skattetrekk mv. Videre vil arbeidsgivere innenfor fiske og fangstvirksomhet (høvedsmann eller båteiere som utbetaler lott, lønn, hyre eller andre oppgavepliktige ytelser) ha plikt til å sende lønnsoppgave på samme måte som andre arbeidsgivere, jf ligningsloven § 6-14 nr. 2, jf § 6-2 nr. 1 bokstav i.

Skattebetalingsloven § 5 nr. 1 bokstav d foreslås videreført slik at skattetrekk og utskriving av forskuddsskatt fortsatt blir den gjeldende forskuddsordningen også for lott og part.

Endringen foreslås gjennomført ved at skattebetalingsloven §§ 12 nr. 4 og nr. 5, 46 nr. 3, 47 nr. 4 og 49 nr. 1 første ledd siste punktum oppheves. Endringen medfører også behov for en mindre endring i skattebetalingsloven § 51 nr. 1 første ledd. Det vises til vedlagte utkast til lov om endring av lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven).

Endringen vil medføre at følgende forskrifter ikke lenger vil ha praktisk betydning og kan oppheves:

  • Forskrift av 26. oktober 1956 nr. 1 om trekk i salgsoppgjør ved fiske og fangstvirksomhet (sikringstrekk) – med unntak for § 3.
  • Forskrift av 15. juni 1962 nr. 9919 om kontante utbetalinger m.v. fra skattekassen og registrering på postgiro – nr. 1 første punktum.
  • Forskrift av 16. august 1962 nr. 9920 om minstegrense for beregning av sikringstrekk
  • Forskrift av 19. august 1963 nr. 9921 om kontroll hos fiskekjøpere ved gjennomføringen og oppgjør av sikringstrekk.
  • Forskrift av 10. juni 1970 nr. 9876 om gjennomføring av forsinkelsesrenteberegning ved for sen innbetaling av sikringstrekk.
  • Forskrift av 2. august 1972 nr. 9200 om føring av skatteregnskapet – avsnitt IV.B.4 (fiske og fangst)
  • Forskrift av 18. oktober 1985 nr. 1879 om innbetaling av sikringstrekk.
  • Forskrift av 21. desember 1993 nr. 1325 om utfyllende regler for oppgjør for skattetrekk og om fristen for levering av lønns- og trekkoppgaver fra arbeidsgivere i fiske- og fangstvirksomhet.
  • Forskrift av 22. desember 1998 nr. 1263 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk m.v. – kap VI . Fiske og fangstvirksomhet.

Regler av 20. desember 1956 om gjennomføring av skattetrekk ved fiske- og fangstvirksomhet fastsatt av Skattedirektoratet gir nærmere regler om beregning av lott eller part som etter skattebetalingsloven § 5 nr. 1 bokstav d som skal legges til grunn for forskuddstrekket, jf skattebetalingsloven § 7 nr. 3 fjerde punktum. Videre har reglene i kapitel IV bestemmelser om gjennomføring av påleggstrekk i lotter og parter, jf skattebetalingsloven § 33 nr. 1 andre punktum. Reglene foreslås videreført, men det er behov for en teknisk revisjon. Departementet ønsker høringsinstansenes synspunkter på om det er behov for å videreføre bestemmelsene om trekkfritt minstebeløp, jf reglene § 6.

Paragraf 3 i forskrift av 26. november 1956 nr. 1 har bestemmelser om innholdet i salgsavregning som fiskekjøper utsteder. Som uttalt i NOU 1990:18 s 75 første spalte er inneholdet i disse opplysningene av betydning for kontrollen av fiskernes inntektsopplysninger. Bestemmelsen foreslås derfor videreført med unntak av reglene i tilknytning til sikringstrekket.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Ordningen med sikringstrekk gir skattekreditorene en ekstra sikkerhet for innbetaling av skatt fra skattytere innenfor fiske- og fangstvirksomhet. Etter departementet syn er den økte risiko ved opphevelsen av ordningen akseptabel sett hen til utviklingen siden ordningen ble innført og utvidelse av regnskapsplikten. Opphevelse av ordningen med sikringstrekk vil innebære at salgslagene og andre som kjøper fisk i førstehånd ikke lenger pålegges oppgaver i forbindelse med skatteinnkrevingen innenfor fiske og fangstvirksomhet. Dette ser departementet som positivt. Også for skattemyndighetene vil det bli en forenkling ved at en teknisk komplisert og "avvikende" ordning bortfaller. Skattedirektoratet har i forbindelse med utvikling av nytt forvaltningssystem for fellesinnkrevingen (SKARP) uttalt at videreføring av ordningen vil komplisere utvikling av et det nye systemet.

Departementet vil påpeke at endringen som foreslås ikke vil medføre en endring av skattyternes materielle skatteplikt, men kun berører betalingen av skatten på forskuddsstadiet.

5. Ikrafttredelse

Endringen foreslås gjennomført med virkning fra og med inntektsåret 2001.

Utkast til
Lov om endring i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven)

I

I lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt gjøre følgende endringer:

§§12 nr. 4 og nr. 5 oppheves.

§ 46 nr. 3 oppheves.

§47 nr. 4 oppheves

§ 47 nr. 5 blir nr. 4.

§ 49 nr. 1 første ledd siste punktum oppheves

§ 51 nr. 1 første ledd skal lyde:

Den som er pliktig til å gjennomføre forkottstrekk etter § 4, jf § 5, § 5A eller trekk etter pålegg som nevnt i §§ 33 og 34, og som forsettelig eller ved grov uaktsomhet unnlater å foreta eller sørge for at det blir foretatt beregning og trekk etter denne lovs kapittel II, eller trekk som er pålagt etter §§ 33 eller 34, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

II

Endringene under I trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2001.

Til toppen