Historisk arkiv

Finansdepartementet foreslår å utsette ikrafttredelsen av regnskapslovens regler om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

48/2000

Pressemelding

Nr.: 48/2000
Dato: 22.06.00
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31 / 95 21 42 83

Finansdepartementet foreslår å utsette ikrafttredelsen av regnskapslovens regler om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger

I ny regnskapslov som trådte i kraft 1. januar 1998 er det fastsatt en overgangsperiode på to år for å ta i bruk reglene i lovens kapittel 2 om registrering dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Finansdepartementet har besluttet å fremme forslag om å forlenge overgangsperioden frem til 1. januar 2002.

- Det er viktig at næringslivet har tilstrekkelig tid til å forberede innføringen av nytt lovverk. Jeg ser derfor behov for å gjennomgå de innvendinger som er kommet mot regnskapsloven kapittel 2 og utsetter iverksettelsen av denne delen av loven, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Regnskapsloven er en rammelov som skal utfylles gjennom forskrifter og standarder for god regnskapsskikk. I forskrift er det fastsatt relativt omfattende regler som utfyller bestemmelsene i regnskapsloven kapittel 2. For brukerne representerer forskriften en samordning og forenkling av regnskapsregler knyttet til registrering og dokumentasjon av opplysninger. Som en følge av vedtakelsen av en ny regnskapslov og fastsettelsen av en ny forskrift, er det behov for enkelte endringer i god regnskapsskikk. Dette arbeidet utføres av Norsk Regnskapsstiftelse.

Norsk Regnskapsstiftelse har varslet at standard for god regnskapsskikk i tilknytning til kapittel 2 tidligst vil kunne foreligge høsten 2000. Det er fra næringslivet reist innvendinger mot en gjennomføring av regelverket til dette tidspunkt. Departementet vil videre foreta en konkret vurdering av behovet for å foreta visse endringer i lov eller forskrift.

Finansdepartementet har på denne bakgrunn sett det som hensiktsmessig at det fremmes forslag for Stortinget om en endring i regnskapsloven som åpner for at regnskapspliktige kan velge å benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i gammel regnskapslov med tilhørende forskrifter frem til 1. januar 2002.