Historisk arkiv

Nye retningslinjer for pengepolitikken fastsatt i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

22/2001

Pressemelding

Nr.: 22/2001
Dato: 29.03.01
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09/mobil 913 22 811 /
Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31/mobil 952 14 2 83

Nye retningslinjer for pengepolitikken fastsatt i dag

I langtidsprogrammet foreslår Regjeringen en handlingsregel for bruk av oljeinntekter i årene framover. Samtidig er det etter Regjeringens syn behov for en klarere forankring av pengepolitikken for å støtte opp om en stabil økonomisk utvikling. Derfor er det fastsatt en ny forskrift om pengepolitikken med virkning fra i dag.

Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i kronens verdi, nasjonalt og i forhold til våre handelspartnere. I samsvar med dette skal Norges Bank innrette virkemidlene mot en prisvekst som over tid er nær 2,5 prosent.

- De nye retningslinjene for pengepolitikken og for budsjettpolitikken vil legge et godt grunnlag for fortsatt stabilitet i valutakursen, lav inflasjon og en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

- Vi har bygd opp et betydelig petroleumsfond. Vi forventer at fondet også vil vokse i årene framover. Etter Regjeringens syn er det derfor nødvendig å fastlegge en handlingsregel for den framtidige bruken av oljeinntektene. Handlingsregelen vil gi grunnlag for å øke bruken av oljeinntekter noe sammenliknet med nivået de siste to-tre årene. Når alle inntektene fra petroleumsvirksomheten avsettes i Petroleumsfondet og vi bare bruker avkastningen, vil fondet fortsette å vokse i årene som kommer, sier finansministeren.

I Langtidsprogrammet 2002-2005 legger Regjeringen til grunn at budsjettpolitikken skal benyttes til å jevne ut svingningene i økonomien for å sikre høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. Samtidig foreslår Regjeringen å bruke oljeinntekter tilsvarende den forventede realavkastningen av Petroleumsfondet.

- Dette betyr at budsjettpolitikken baseres på allerede opptjente inntekter og at realverdien av Petroleumsfondet ikke reduseres. Høyere oljeinntekter gir over tid grunnlag for en bedring i velferdstilbudene og en reduksjon i skatter og avgifter, sier Schjøtt-Pedersen.

Handlingsregelen tilsier en økning i bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet på om lag 0,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge i hvert av årene fram til 2010. Dette betyr 4 milliarder kroner mer i 2002 sammenliknet med en nøytral budsjettpolitikk.

Budsjettpolitikken må fortsatt ha et hovedansvar for å stabilisere utviklingen i norsk økonomi. Regelen for bruk av oljeinntekter over statsbudsjettet tar utgangspunkt i en normal konjunktursituasjon. I en situasjon med høy aktivitet i økonomien, bør en holde tilbake i budsjettpolitikken, mens det i nedgangstider kan være behov for større bruk av oljeinntekter for å sikre full sysselsetting.

Samtidig som Regjeringen foreslår en handlingsregel for bruk av oljeinntektene i årene framover, er det etter Regjeringens syn behov for en klarere forankring av pengepolitikken for å støtte opp om en stabil økonomisk utvikling. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones verdi, nasjonalt og i forhold til våre handelspartnere. Den skal samtidig understøtte budsjettpolitikken ved å bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. Den operative gjennomføringen av pengepolitikken skal i samsvar med dette rettes inn mot lav og stabil inflasjon, definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Norges Banks rentesetting skal være framoverskuende og bør se bort fra forstyrrelser som ikke kan sies å påvirke den underliggende pris- og kostnadsveksten.

De nye retningslinjene for pengepolitikken representerer en endring i Norges Banks mandat, men bør ikke i seg selv innebære en vesentlig annerledes innretting av de pengepolitiske virkemidlene. Retningslinjene innebærer således kontinuitet i utøvelsen av pengepolitikken.

- Retningslinjene legger et godt grunnlag for at Norges Bank kan videreføre en pengepolitikk som nyter tillit både i finansmarkedet og i samfunnet for øvrig. De nye retningslinjene for pengepolitikken, sammen med de retningslinjene for budsjettpolitikken som nå trekkes opp, vil legge et godt grunnlag for fortsatt stabilitet i valutakursen, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Forskrift om pengepolitikken av 29. mars er vedlagt.

Se egen pressemelding om den økonomiske politikken.VEDLEGG

Forskrift om pengepolitikken

Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 29. mars 2001 med hjemmel i sentralbankloven § 2 tredje ledd og § 4 annet ledd

I

§ 1.

Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen. Pengepolitikken skal samtidig understøtte finanspolitikken ved å bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting.

Norges Bank forestår den operative gjennomføringen av pengepolitikken.

Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal i samsvar med første ledd rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 pst.

Det skal i utgangspunktet ikke tas hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og særskilte, midlertidige forstyrrelser.

§ 2.

Norges Bank skal jevnlig offentliggjøre de vurderingene som ligger til grunn for den operative gjennomføringen av pengepolitikken.

§ 3.

Den norske krones internasjonale verdi fastlegges på grunnlag av kursene i valutamarkedet.

§ 4.

Norges Bank gir på statens vegne de meddelelser om kursordningen som følger av deltagelse i Det internasjonale valutafond, jf. lov om Norges Bank og pengevesenet § 25 første ledd.

II

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 6. mai 1994 nr. 0331 om den norske krones kursordning.