Historisk arkiv

Pensjonskommisjon nedsatt i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

30/2001

Pressemelding

Nr.: 30/2001
Dato: 30.03.01
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811/
Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 952 14 283

Pensjonskommisjon nedsatt i dag

Regjeringen har i dag nedsatt en pensjonskommisjon med representanter for partiene på Stortinget og uavhengige eksperter. Kommisjonen skal ledes av fylkesmann og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen. Kommisjonen skal avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem, og får to og et halvt år på seg til dette arbeidet.

- Regjeringen ønsker å sikre grunnlaget for et framtidig pensjonssystem som gir trygghet og rettferdig fordeling. Det er samtidig behov for å ha et pensjonssystem som er økonomisk opprettholdbart over tid. Gjennom en tverrpolitisk kommisjon søker Regjeringen å sikre bred politisk oppslutning om det framtidige pensjonssystemet, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Pensjonskommisjonen har fått følgende sammensetning:

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen (leder), Ringsaker

Sekretariatsleder Kari Husøy, Bærum

Stortingsrepresentant Siv Jensen, Oslo

Stortingsrepresentant Sverre Myrli, Årnes

Administrerende direktør Trond Reinertsen, Trondheim

Advokat Endre Skjørestad, Sandnes

Stortingsrepresentant Hill-Marta Solberg, Sortland

Stortingsrepresentant Lars Sponheim, Ulvik

Vernepleier Henriette Westhrin, Kragerø

Rådgiver Eva Birkeland, Oslo

Professor Asbjørn Rødseth, Oslo

Generalsekretær Ketil Anton Stene, Oslo

I tillegg vil det bli oppnevnt ytterligere et medlem.

Det vil også bli etablert et råd for kommisjonen bestående av representanter for de største interesseorganisasjonene. Følgende organisasjoner er invitert til å delta i rådet: Akademikerne, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Kommunenes Sentralforbund, Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Pensjonistforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Organisasjonene er bedt om å foreslå medlemmer av rådet innen 3. april 2001.

Mandat

Pensjonskommisjonen har fått følgende mandat:

"Kommisjonen skal avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem. Arbeidet skal ta utgangspunkt i de problemer og utfordringer dagens pensjonssystem står overfor. Et framtidig pensjonssystem må ivareta hensynet til langsiktighet, stabilitet og oversiktlighet, og bidra til å møte utfordringer knyttet til en aldrende befolkning og tiltakende tidligpensjonering. Tidligere norske utredninger, samt utredninger og erfaringer fra pensjonsreformer i andre land, vil være viktig bakgrunnsmateriale for kommisjonen.

Aldringen av befolkningen kombinert med høyere ytelser vil føre til en sterk økning i pensjonsutgifter utover i dette århundret. Kommisjonen skal blant annet vurdere utviklingen i tidligpensjoneringen og behovet for slike ordninger i framtiden. Kommisjonen må avveie hensynet til at et framtidig pensjonssystem skal sikre eldre arbeidstakere valgfrihet med hensyn til pensjoneringstidspunkt, samtidig som rettighetene sikres for arbeidstakere som har behov for å trappe ned eller slutte.

En gjennomgang av pensjonssystemet må baseres på at man trekker opp hva som skal være statens ansvar og hva som kan omfattes av arbeidsmarkedsbaserte ordninger og individuelle ordninger. Et spørsmål som må vurderes, er om en fondering av pensjonsytelsene kan bidra til å sikre et bærekraftig pensjonssystem på sikt. Kommisjonen skal også vurdere forholdet til supplerende ordninger, samt hvilken betydning endringer i familie- og samlivsmønstre kan ha for utformingen av pensjonssystemet. Kommisjonen skal vurdere hvordan pensjonsordningene kan bidra til å ivareta fordelings- og likestillingshensyn.

Pensjonssystemet i Norge framstår samlet sett som komplisert, der regelverket for ulike ordninger griper inn i hverandre. Blant annet er samordningsregelverket mellom de offentlige tjenestepensjonsordningene og folketrygden omfattende. Kommisjonen må vurdere tiltak som kan bidra til forenklinger og gjøre et framtidig pensjonssystem mer oversiktlig.

Regelverket for folketrygdens uførepensjon og pensjoner til etterlatte er knyttet sammen med regelverket for alderspensjon. I den grad kommisjonen foreslår å endre folketrygdens alderspensjon må den også vurdere hvilke systemendringer dette gir for folketrygdens uføre- og etterlattepensjoner.

Eventuelle endringer vil måtte gjelde for framtidig opptjening av pensjon. Ved alternative utforminger av pensjonssystemet, bør kommisjonen derfor også utrede overgangsordninger.

Kommisjonen skal legge fram sin utredning for Finansdepartementet og Sosial- og helsedepartementet innen 1.10.2003."