Historisk arkiv

Gjennopptakelseskommisjon for straffesaker - styrker rettsikkerheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

En begjæring om gjenopptakelse av en straffesak skal nå behandles av en egen kommisjon, og ved gjenopptakelse skal saken ikke behandles av samme domstol som tidligere avsa dom i straffesaken. Det har regjeringen foreslått i dag. (20.04.2001)

Pressemelding

Nr.: 63-2001
Dato: 20.04.01

Kontaktperson: lovrådgiver Knut Erik Sæther, telefon 22 24 53 12

Harlem om gjenopptakelseskommisjon for straffesaker: Styrker rettssikkerheten

En begjæring om gjenopptakelse av en straffesak skal nå behandles av en egen kommisjon, og ved gjenopptakelse skal saken ikke behandles av samme domstol som tidligere avsa dom i straffesaken. Det har regjeringen foreslått i dag.

Gjenopptakelseskommisjonen skal behandle og avgjøre begjæringer om gjenopptakelse av straffesaker og selv utrede sakens faktiske og rettslige sider.

– En styrking av rettssikkerheten i gjenopptakelsessaker, sier justisminister Hanne Harlem.

Dersom kommisjonen beslutter at saken skal gjenopptas, skal saken behandles på nytt av en annen domstol enn den som avsa dommen som gjenopptas. I dag er det den domstolen som avsa den dommen begjæringen gjelder, som både avgjør om saken skal gjenopptas og i tilfelle behandler saken på nytt.

– Forslaget er viktig for folks tillit til at slike saker behandles på en objektiv måte. Men det er også en viktig nyvinning at det ikke lenger er den domfelte selv som må stå for sakens opplysning. Ved at dette ansvaret legges til en uavhengig kommisjon med vide fullmakter, blir ikke den domfelte på samme måte som i dag avhengig av innsatsen til private ildsjeler. Forslaget understreker at det er et samfunnsansvar å avdekke uriktige domfellelser i straffesaker, sier justisminister Harlem.

Regjeringen foreslår også at brudd på folkerettslige forpliktelser i større grad skal gi rett til gjenopptakelse. I dag kan gjenopptakelse bare kreves hvis en internasjonal domstol har fastslått at avgjørelsen er i strid med folkeretten. Etter forslaget skal også uttalelser fra FNs menneskerettskomité kunne gi rett til gjenopptakelse. Dessuten skal gjenopptakelse kunne kreves hvis saksbehandlingen som lå til grunn for dommen stred mot folkeretten, f.eks. bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjon.

NOU om Liland-saken

Regjeringen legger også frem for Stortinget NOU 1996:15 Lilandsaken - og departementets oppfølgning av utredningen. Regjeringen foreslår bla. en utvidet adgang for andre enn domfelte til å få dekket utgifter som har oppstått i arbeidet med å få gjenopptatt en straffesak.

Hele forslaget finner du i Ot.prp. nr. 70 (2000-2001)