Historisk arkiv

Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår at de strafferettslige reglene om utilregnelighet og om særreaksjonene forvaring og overføringtil psykisk helsevern som Stortinget vedtok i 1997, skal tre i kraft 1. januar 2002. Det foreslås også en særreaksjon for psykisk utviklingshemmete lovbrytere som ikke kan straffes, kalt tvungen omsorg. (09.03.2001)

Pressemelding

Nr.: 44 - 2001
Dato: 09.03.2001
Kontaktperson: Lovrådgiver Marianne Vollan, telefon 24 24 53 81

Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner

Regjeringen foreslår at de strafferettslige reglene om utilregnelighet og om særreaksjonene forvaring og overføringtil psykisk helsevern som Stortinget vedtok i 1997, skal tre i kraft 1. januar 2002. Det foreslås også en særreaksjon for psykisk utviklingshemmete lovbrytere som ikke kan straffes, kalt tvungen omsorg.

Tvungen omsorg skal etter forslaget foregå i en fagenhet, organisatorisk knyttet til en avdeling med høy sikkerhet innen det psykiske helsevernet. For å muliggjøre en gradvis overgang til et liv i frihet, eller for å kunne etablere en boordning som passer bedre for den enkelte domfelte enn opphold i fagenheten, åpnes det for at tvungen omsorg kan gjennomføres utenfor fagenheten etter avtale mellom fagenheten og en kommune eller en annen avtalepart. Den domfelte skal kunne holdes og hentes tilbake i boligen, om nødvendig med tvang. Finansieringen er statlig.

Regjeringen foreslår videre en endring i vilkårene for å bli idømt særreaksjonen forvaring. Farlige forbrytere kan idømmes forvaring i stedet for straff. Det fastsettes en tidsramme, som kan forlenges. Etter lovvedtaket i 1997 må lovbryteren tidligere ha begått en alvorlig forbrytelse mot liv, helse og frihet for å bli idømt forvaring. Regjeringen vil åpne for at også lovbrytere som begår en slik forbrytelse for første gang, skal kunne møtes med denne reaksjonen.

Det foreslås ikke endringer i særreaksjonen overføring til tvungent psykisk helsevern, som gjelder sinnslidende lovbrytere som ikke kan straffes.

Regjeringen mener at det under prøveløslatelse fra forvaring kan etableres lignende opplegg i en kommune eller institusjon som ved tvungen omsorg. Ordningen vil i første rekke omfatte lettere psykisk utviklingshemmete lovbrytere, men kan også være aktuell for andre grupper der et slikt opplegg gir en hensiktsmessig overgang til et liv i frihet. Kriminalomsorgen har ansvaret for sikkerheten. Regjeringen foreslår videre at lignende ordninger kan besluttes i stedet for varetektsfengsling. Politiet har ansvaret for sikkerheten. Staten finansierer ordningene.

I odelstingsproposisjon 46 (2000-2001), som ble fremlagt statsråd fredag, foreslås også endringer i overgangsreglene for å redusere ulempene for påtalemyndigheten og de sakkyndige ved overgangen til de nye særreaksjonsreglene.