Historisk arkiv

Tiltak for bruk av anonyme vitner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Bruk av anonyme vitner i straffesaker blir snart mulig. Regjeringen har i statsråd i dag bestemt at de nye reglene skal tre i kraft 1. august. (06.07.2001)

Pressemelding

Nr.: 105-2001
Dato: 06.07.2001
Kontaktperson: Lovrådgiver Toril M. Øie, tlf: 22 24 53 84 (mob: 913 11 182), Informasjonsenheten, tlf: 22 24 51 04.

Tiltak for bruk av anonyme vitner

Bruk av anonyme vitner i straffesaker blir snart mulig. Regjeringen har i statsråd i dag bestemt at de nye reglene skal tre i kraft 1. august.

– Vitner er sentrale i rettssystemet, og samfunnet kan ikke akseptere trusler og represalier mot aktører i straffesaker. Derfor er det viktig å lage regler som sikrer rettsstaten, sier justisminister Hanne Harlem.

Situasjonen i dag

Politiet kan fortelle at forbrytere oftere enn før utøver vold eller truer vitner og andre aktører i straffesaker for å hindre oppklaring og pådømming av straffbare handlinger.

Inntil nå har det ikke vært adgang til å føre anonyme vitner for retten, og politiet har hatt begrenset mulighet til å love en informant eller et politivitne anonymitet.

De nye reglene åpner for å tillate anonyme vitner i straffesaker både under etterforskningen og under hovedforhandlingen. I tillegg skal politiet nå kunne sikre informanter full anonymitet.

Strenge vilkår

Anonym vitneførsel skal bare kunne tillates i alvorlige saker. Det må være fare for livet, helsen eller friheten til vitnet eller dets nærmeste, eller fare for at det blir vanskeligere for politivitner å arbeide undercover i senere straffesaker hvis identitet deres blir kjent.

Dommere, aktor og forsvarer skal alltid få opplyst vitnets identitet. Opplysningene skal likevel ikke gis til forsvareren hvis han motsetter seg det.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolens syn

Ifølge den europeiske menneskerettighetsdomstolen er bruk av anonyme ikke i strid med menneskrettighetskonvensjonen, men lovligheten vil avhenge av vilkårene for bruken.

Etter Justisdepartementets syn vil bruk av anonyme vitner på de foreslåtte vilkårene ikke være i strid med våre internasjonale menneskerettsforpliktelser.

Lovforslaget fremkommer i Ot. prp. nr. 40 (1999-2000): Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å beskytte aktørene i straffesaker mot trusler og represalier mv.).