Historisk arkiv

Unntak fra innsynsrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Personer som ber om innsyn i mappen sin hos POT, vil ikke få innsyn i opplysninger gitt av et annet lands overvåkingstjeneste dersom denne tjenesten nekter slikt innsyn. (20.04.2001)

Pressemelding

Nr.: 61-2001
Dato: 20.04.01

Kontaktperson: Informasjonskonsulent Stig Kolstad, telefon 22 24 5118

Unntak fra innsynsrett

Personer som ber om innsyn i mappen sin hos POT, vil ikke få innsyn i opplysninger gitt av et annet lands overvåkingstjeneste dersom denne tjenesten nekter slikt innsyn.

Regjeringen fremmet i dag forslag til en presisering av innsynsloven på dette punktet.

Etter lovens § 2 gjelder det allerede visse unntak fra innsynsretten. Innsyn skal bl.a. ikke gis når dette kan skade forholdet til en fremmed stat, og innsyn skal alltid nektes hvis det kan skade forholdet til samarbeidende tjenester.

Da innsynsloven, Ot.prp. nr. 6 (1998-99) ble behandlet i Stortinget, sluttet flertallet seg til regjeringen Bondeviks syn om at utveksling av informasjon mellom samarbeidende tjenester er basert på en felles forståelse om at dette er informasjon som ikke skal gis videre. Det ble derfor understreket at det som hovedregel ikke skal gis innsyn i slike opplysninger.

Innsynsutvalget har flere ganger henvendt seg til utenlandske samarbeidende tjenester for å innhente uttalelse om avgraderingsspørsmålet. Flere samarbeidende tjenester har på prinsipielt grunnlag reagert negativt på dette, og gitt uttrykk for at et eventuelt innsyn vil skade forholdet til POT (Politiets overvåkingstjeneste).

Samarbeidende tjenester synes gjennomgående å anse seg selv som eier av de opplysninger som utveksles mellom tjenestene, og legger til grunn at Innsynsutvalget ikke kan avgradere eller gi opplysningene videre uten avsenders uttrykkelige samtykke.

Forslaget innebærer at det kreves samtykke fra utenlandsk tjeneste før det gis innsyn i opplysninger som er gitt av samarbeidende tjenester.

– Lovendringen vil ikke medføre et vesentlig reelt skår i innsynsretten. For å kunne utføre sine oppgaver i tråd med fastlagte målsettinger, er det av avgjørende betydning for overvåkingstjenesten å ha en mest mulig fri tilgang på informasjon fra samarbeidende tjenester, og en høy grad av tillit tjenestene imellom, sier justisminister Hanne Harlem.

Hele forslaget finner du i Ot. prp. nr. 72 (2000-2001)