Historisk arkiv

Utvlag skal foreslå metoder for å forebygge kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal se på hvilke metoder politiet bør kunne benytte for å forebygge og avverge kriminalitet. (06.07.2001)

Pressemelding

Nr.: 103-2001
Dato: 06.07.2001
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Toril M. Øie, 22 24 53 84

Utvalg skal foreslå metoder for å forebygge kriminalitet

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal se på hvilke metoder politiet bør kunne benytte for å forebygge og avverge kriminalitet.

– Det finnes en rekke bestemmelser om hvilke metoder politiet kan benytte under etterforskningen av en straffesak, men vi har ingen tilsvarende regler om hvilke metoder politiet kan bruke for å forebygge og avverge kriminalitet, sier Justisminister Hanne Harlem.

Til forebygging kan politiet stort sett bare bruke metoder som ikke krever hjemmel i lov.

– Dermed kan det normalt ikke sette i verk kommunikasjonskontroll, skjult fjernsynsovervåking eller lignende tiltak for å forebygge eller avverge lovbrudd, påpeker justisministeren.

Utvalget består av:

- førstelagmann Odd Jarl Pedersen, Eidsivating lagmannsrett (leder)

- statsadvokat Kjerstin A. Kvande, Riksadvokatembetet

- advokat Aase K. Sigmond

- politiadvokat Trond Egil With, Overvåkingssentralen

- politiinspektør Terje Lunde, Trondheim politidistrikt

- seniorrådgiver Guro Slettemark, Datatilsynet

Utvalget skal være ferdig så raskt som mulig, men senest 31.12.2001.

Utvalgets mandat er vedlagt.

Mandat

Utvalget skal gjennomgå gjeldende regler om hvilke metoder politiet kan benytte i sin forebyggende virksomhet og vurdere om det er behov for en nærmere lovregulering.

Utvalget skal særlig vurdere om det er behov for å lovfeste rett til å bruke nærmere bestemte metoder i forebyggende øyemed, som skjult fjernsynsovervåking eller kommunikasjonskontroll, eller om det er behov for å endre eksisterende regler, for eksempel politiloven § 10 a om visitasjon. Utvalget skal også ta stilling til om det er grunn til å gi mer generelle regler om forebyggende metoder, slik man for eksempel har i den finske politiloven kap. 3.

Et alternativ til å åpne for bruk av nye metoder i forebyggende øyemed, kan være å senke terskelen for å bruke etterforskningsmetoder i bestemte situasjoner. For eksempel kan det være en mulighet å senke mistankekravet, slik at det for én eller flere metoder er tilstrekkelig at det er grunn til mistanke om nærmere bestemt alvorlig kriminalitet. Utvalget skal vurdere om det bør foretas slike endringer i stedet for eller i tillegg til nye regler om forebyggende metoder.

Utvalget skal ta stilling til hvilke vilkår som eventuelt bør stilles for at de ulike metoder skal kunne tas i bruk, hvilke saksbehandlingsregler som skal gjelde og hvordan overskuddsinformasjon skal behandles. Utvalget skal herunder ta stilling til om enkelte metoder bare skal kunne nyttes etter at retten har gitt sitt samtykke.

Utvalget må vurdere i hvilken grad det er behov for en uavhengig kontroll med politiets bruk av metoder i forebyggende øyemed.

Den finske politiloven kap. 3, inneholder bestemmelser om observasjon, avlytting, teknisk overvåking og innhenting av opplysninger på annen måte. Departementet forutsetter at utvalget setter seg inn i disse reglene, og også undersøker gjeldende rett i de andre nordiske land. Utvalget bør undersøke gjeldende rett i andre land enn de nordiske i den utstrekning det finner grunn til det.

Under arbeidet forutsettes det at utvalget vurdere rettsikkerhetsmessige aspekter og hensynet til personvern, herunder forholdet til internasjonale forpliktelser.

Utvalget skal ta stilling til om eventuelle regler bør plasseres i politiloven, straffeprosessloven eller i en egen lov, og komme med forslag til lovtekst. Lovforslaget skal utformes i tråd med Justisdepartementets veiledning Lovteknikk og lovforberedelse (2000).

Utvalget skal utrede økonomiske og administrative konsekvenser. Minst ett forslag skal baseres på uendret ressursbruk, jf. utredningsinstruksen pkt. 3.1

Utvalget skal avgi sin utredning så snart som mulig og senest 31. desember 2002.