Historisk arkiv

Voldoffererstatning lovfestes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Rett til voldsoffererstatning er nå lovfestet, og det maksimale erstatningsbeløpet blir femdoblet. I dag sanksjonerte Kongen lov om erstatning fra staten til voldsofre. Loven, som trer i kraft 1. juli i år, avløser og forbedrer dermed den tilsvarende forskriften fra 1981. (20.04.2001)

Pressemelding

Nr.: 62-2001
Dato: 20.04.01

Kontaktperson: Rådgiver Henning Brath, telefon 22 24 54 58

Voldsoffererstatning lovfestes

Rett til voldsoffererstatning er nå lovfestet, og det maksimale erstatningsbeløpet blir femdoblet. I dag sanksjonerte Kongen lov om erstatning fra staten til voldsofre. Loven, som trer i kraft 1. juli i år, avløser og forbedrer dermed den tilsvarende forskriften fra 1981.

Gjennom lovfestingen omgjøres nå ordningen fra å være en rimelighetsordning til en rett som voldsofrene skal ha. Videre er utmålingen av erstatningen knyttet tett opp til de alminnelige reglene i loven om skadeerstatning. Voldsofre vil blant annet ha krav på full erstatning for varig mén, og ikke bare med en tredel av det beløp som følger av skadeerstatningsloven.

Den øvre grensen for erstatning øker fra 200.000 kroner i dag til 20 ganger grunnbeløpet i folketrygden, som i år vil utgjøre 981.800 kroner. Ved å knytte maksimalbeløpet til dette grunnbeløpet, sikres en årlig oppjustering av grensen.

I tillegg til disse forbedringene av voldsofrenes stilling, er ordningen også gjort klarere ved at en del av den praksis som har dannet seg siden forskriften trådte i kraft, nå er tatt inn i loven.

Administrasjonen av ordningen blir stort sett den samme som i dag. Det betyr at fylkesmannen fortsatt skal behandle søknad om erstatning i første instans, mens Erstatningsnemnda for voldsofre vil være klageinstans.