Historisk arkiv

Omgjørelsesbegjæringer - opplysninger om endret praksis i departementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Dette rundskrivet ble opphevet 29.08.2011.

  

Likelydende brev til:

Advokatforeningen , Advokater
NOAS, SOS Rasisme
Juss-Buss, Jurk
Støttegruppen i Trondheim, Leif Strøm,
Selvhjelp for innvandrere mfl

Vår ref. 99/15122 FJB2 NO/lhl
Dato 26.06.2000

OMGJØRINGSBEGJÆRINGER - OPPLYSNINGER OM ENDRET PRAKSIS I DEPARTEMENTET

Etter forvaltningsloven har en part i en forvaltningssak plikt til å medvirke til å opplyse saken før det treffes vedtak. Videre følger det av forvaltningsloven at en sak er endelig behandlet når det foreligger et vedtak fra klageinstansen, hvilket betyr at departementets klagevedtak i utlendingssaker er endelig. Etter utlendingsloven plikter en utlending å forlate Norge frivillig etter et vedtak som innebærer at de må reise ut. På tross av disse utgangspunkter opplever departementet at en rekke søkere stadig begjærer et endelig vedtak omgjort. Behandlingen av slike omgjøringsbegjæringer er meget ressurskrevende for departementet og bidrar også til at behandlingstiden blir forlenget for ordinære klagesaker. Erfaringsmessig inneholder svært få av begjæringene nye opplysninger som har betydning for avgjørelsen i saken.

På denne bakgrunn har departementet besluttet å etablere rutiner for behandlingen av omgjøringsbegjæringer.

Rutinene innebærer blant annet at det settes formelle vilkår til begjæringen som må være oppfylt for at en sak tas under behandling.

Med virkning fra 01.07.2000 vil følgende gjelde for behandling av begjæringer om omgjøring:

  1. Ved begjæringer som fremsettes fra andre enn advokater og advokatfullmektiger, skal det alltid vedlegges skriftlig fullmakt fra søkeren i likhet med de krav som gjelder for ordinære saker etter forvaltningsloven.
  2. Departementet vil, i likhet med i ordinære klagesaker, bare forholde seg til én fullmektig. Dersom en annen fullmektig enn den som representerte søkeren i klageomgangen sender inn omgjøringsbegjæring, kreves det at det uttrykkelig opplyses om fullmektigskiftet og at den tidligere fullmektigen er orientert om dette.
  3. Legeattester som sendes inn må, i likhet med reglene ellers, fylle Helsetilsynets (tidligere Statens Helsetilsyn) fastsatte retningslinjer i rundskriv IK 23/90 av 21.06.1990 for legeattester i utlendingssaker.
  4. Begjæringen må sammenfattes til maksimum 2 sider. I den utstrekning det innsendes tilleggsdokumenter som legeerklæringer, attester eller lignende, herunder på andre språk enn norsk, skal det redegjøres uttrykkelig for innholdet og hvilken betydning opplysningene antas å ha for saken.
  5. I alle begjæringer skal utlendingens nåværende oppholdssted (f.eks. asylmottak) og adresse fremgå tydelig.
  6. Begjæringer på vegne av søker som er i kirkeasyl eller som på annen måte har unndratt seg effektuering, vil ikke bli behandlet med mindre søkeren personlig innleverer begjæringen til nærmeste politidistrikt, og samtidig tar opphold på det sted søkeren hadde regulært opphold før vedkommende unndro seg effektuering. Det betyr at søker må gå tilbake til mottak eller tidligere oppholdssted i en kommune. Først hvis departementet kommer til at en omgjøringsbegjæring ikke skal behandles fordi den ikke fyller vilkårene beskrevet i dette brev, eller begjæringen avslås, kan tidligere vedtak effektueres. I disse tilfellene vil klageren rent faktisk få noen dagers utsatt iverksettelse. Når det gjelder kravet til begjæringens innhold, forutsettes det at politiet gir søkeren nødvendig veiledning.

Som hovedregel vil omgjøringsbegjæringer ikke bli tatt til behandling - og dermed heller ikke bli besvart - dersom de ikke fyller de ovennevnte vilkår. Det betyr at det tidligere vedtak om avslag på søknaden står ved lag, og at det eventuelt kan effektueres ved tvang i de tilfeller søkeren ikke forlater riket frivillig.

Når omgjøringsbegjæringen fyller ovennevnte vilkår, vil departementet gå gjennom begjæringen og vurdere om den inneholder opplysninger som kan tilsi at det gis utsatt iverksettelse i den enkelte sak. Dersom departementet beslutter at det skal gis utsatt iverksettelse, vil dette raskt bli meddelt politiet.

Dersom departementet mener omgjøringsbegjæringen ikke inneholder opplysninger som gir grunnlag for utsatt iverksettelse, vil det ikke blitt gitt noen beskjed til politiet. Det betyr at det tidligere vedtaket kan effektueres. Videre behandling av begjæringen vil ikke bli spesielt prioritert av departementet.

Kopi av brevet er også sendt politiet og UDI til orientering.

Med hilsen

Siri Johnsen
ekspedisjonssjef

Trine H. Grythe
avdelingsdirektør