Historisk arkiv

Regjeringsoppnevnt utvalg klart: Mer idrettspenger til grasrota

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 138/01
Dato: 05.10.2001
Kontaktperson: Eksp.sjef Paul Glomsaker, Idrettsavd., tlf. 22 24 80 50

Regjeringsoppnevnt utvalg klart:
Mer idrettspenger til grasrota

Regjeringen vil styrke det lokale frivillige arbeidet i idretts-Norge. I dag oppnevnes et statlig utvalg som skal vurdere og komme med konkrete forslag til idrettens framtidige finansiering.

- Vi vil ha idrett for alle. Men utviklingen går i motsatt retning. Barn i Norge opplever å bli utestengt, enten fordi det ikke finnes hallkapasitet eller fordi det ikke er nok foreldre, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen i Kulturdepartementet.

På en gjennomsnitts ettermiddag bruker 300.000 barn og unge under 17 år tid på idrett. Et sted mellom 20.000 og 30.000 foreldre stiller gratis opp for å gi et tilbud.

- Dette er idrettens fremste ressurs. Skal vi få flere foreldre med må de få bruke mer tid på ungdommen og mindre tid på kakelotteri, sier statssekretær Ingebrigtsen.


Utvalget skal kartlegge hvordan de statlige midlene til idrettsformål blir fordelt på ulike tiltak og grupper. Bruk av midlene skal vurderes i forhold til målene for den statlige idrettspolitikken, og eventuelle tiltak skal foreslås for bedre å nå disse målene.

Hovedmålene for den statlige idrettspolitikken er

  • å styrke det frivillige arbeidet på lokalt nivå, særlig for barn og ungdom
  • å bidra til anlegg og områder som gir flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet lokalt.

Utvalget har denne sammensetningen:

Arild Sundberg, ass. direktør Rikstrygdeverket, leder
Ivar Egeberg, generalsekretær NIF
Karen Espelund, generalsekretær Norges Fotballforbund
Beate Stang Aas, økonomisjef Troms fylkeskommune
Vivi Lassen, avdelingsdirektør Statskonsult
Jan Olav Pettersen, konstituert underdirektør Finansdepartementet
Paul Glomsaker, ekspedisjonssjef Kulturdepartementet