Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Felles innsats for utviklingen i regionene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikk 2001

Pressemelding

Nr.: 49/2001
Dato: 06.04.2001

Stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikk

Felles innsats for utviklingen i regionene

I stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikken understreker Regjeringen at en positiv utvikling i bosetting og næringsliv i hele landet krever innsats fra mange aktører. Regjeringen legger særlig vekt på at det offentlige og næringslivet samarbeider om å utnytte muligheter og møte utfordringer i hver enkelt region.

- Hverdagen for befolkning og næringsliv er i stor grad avhengig av innsatsen til den offentlige virksomheten, sier kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad. Det offentlige står for velferdstilbud og tjenester, legger til rette for boligbygging, kultur- og fritidstilbud og utvikler infrastruktur og utdanningstilbud ved siden av mer direkte tilrettelegging for næringsutvikling. Hvordan dette skjer har stor betydning for å kunne nå målet om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønster og likeverdige levekår i hele landet.

Kommunal- og regionalministeren understreker at tilbudet til unge i etableringsfasen er en nøkkelfaktor, særlig når det gjelder oppvekstvilkår for barna og muligheter for arbeid for begge kjønn.

Regjeringen vil styrke mulighetene for fylker og kommuner til å påvirke egen utvikling. I stortingsmeldingen om oppgavefordeling blir det lagt opp til at fylkes­kommunene skal få en sentral rolle som regional utviklingsaktør, knyttet til plan­legging, samferdsel, næringsutvikling, landbruk, miljøvern, kultur og videregående utdanning. Samtidig skal kommunene få større mulighet til å tilpasse virksomheten til lokale forhold, gjennom reduksjon i statlige pålegg og krav til rapportering.

Fylkeskommunene blir i distriktsmeldinga også bedt om å ta initiativ til å videreutvikle og forsterke sam­arbeidet om næringsutvikling og sysselsetting i fylkene. Det skal skje gjennom arbeidet med fireårige regionale utviklings­program, der innsatsen er samordnet og konkretisert.

Regjeringen legger stor vekt på utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i alle deler av landet. De distriktspolitiske virkemidlene skal brukes til å støtte tiltak som fremmer kompetanse og utvikling i næringslivet. Det skal skje ved å styrke utviklingsmiljøene for bedriftene. Her har både fylkeskommunene, SND, SIVA, Norges forskningsråd og regionale kompetansemiljø viktige roller å fylle. Samtidig legger Regjeringen opp til å samle mer av de direkte bedriftsrettede virkemidler under SND, ved å overføre ansvaret for etableringsstipendet fra fylkeskommunene til SND.

Fylkeskommunene skal imidlertid få økt ansvar for forvaltning av tilretteleggende virkemidler over KRDs budsjett. Dette gjelder blant annet innsatsen for småsamfunn med nedgang i folketall, kommunale nærings­fond og regionale samordningstiltak. Regelverket for virkemidlene skal også forenkles, blant annet ved at flere tilskuddsposter samles og at formålene gjøres bredere. Videre skal mulighetene for lokal tilpasning av det geografiske virkeområdet økes. Departementet vil ha en dialog med fylkeskommunene om bruken av virkemidlene i forhold til nasjonale mål. Konklusjonene skal inngå i avtaler om strategier og innretning av virkemiddelbruken.

- Alle gode krefter i distriktene må få handlingsrom for sin innsats. Staten skal bidra gjennom fordeling av økonomiske ressurser og utforming av rammebetingelser. Det skal gi alle deler av landet likeverdige muligheter, sier statsråd Brustad.

- Regjeringen vedtok også i slutten av mars nye retningslinjer for lokalisering av statlige virksomheter, slik at hovedregelen nå blir at nye statlige arbeidsplasser skal lokaliseres utenfor Oslo, sier kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad.

St.meld. nr. 34 (2000-2001) Om distrikts- og regionalpolitikken

Til toppen