Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv F-021-00 Vedlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Vedlegg til rundskriv
F-021-00

Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Fastsatt av Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet 25. februar 2000 i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 40 fjerde ledd.

§ 1 Det skal føres register over personer som i samsvar med kirkeloven § 3 er medlem av, eller anses å høre inn under Den norske kirke, jf. kirkeloven § 3 nr. 10 (Den norske kirkes medlemsregister). Registeret kan deles inn i hensiktsmessige enheter.

§ 2 Medlemsregisteret skal inneholde opplysninger om den registrertes navn, adresse, fødselsnummer, kode for familietilhørighet, kirkelig status (medlem/hørende inn under) og hvilket sokn vedkommende er bosatt i ut fra Folkeregisteret.

§ 3 Medlemsregistret skal føres elektronisk, og gjøres tilgjengelig for departementet, Kirkerådet, biskopene og bispedømmerådene. De respektive kirkelige fellesråd, menighetsråd og prester i Den norske kirke gis tilgang til registeret eller deler av dette ved hjelp av papirkopi, CD-rom eller på annen hensiktsmessig måte.

§ 4 Kirkemøtet er registeransvarlig for Den norske kirkes medlemsregister og administrerer registeret. Kirkelig fellesråd og/eller menighetsrådet er registeransvarlig for den del av medlemsregisteret det blir gitt tilgang til. Ansvaret ivaretas av organets daglige leder dersom ikke annet er avtalt. Registeransvarlig plikter å sørge for at bestemmelsene i denne forskrift og regler gitt i, og i medhold av Lov av 9. juni 1978 om personregistre (personregisterloven) med forskrifter blir fulgt.

§ 5 Medlemsregisteret skal legges til grunn ved utarbeidelse av kirkelig manntall og ved framstilling av lokale versjoner av kirkelig medlemsregister.

Den lokale versjon av medlemsregisteret kan brukes i prestens arbeid, ved innkalling til menighetsmøter, tilbud om kirkelig opplæring eller diakonale tiltak, innsamlingsarbeid, barne – og ungdomsarbeid og i forbindelse med øvrige tiltak for å ivareta de kirkelige organers ansvar etter kirkeloven. Medlemsregisteret må ikke brukes til kommersielle formål. Medlemsregisteret skal ikke brukes til offentlig myndigheters kontroll etter trossamfunnsloven. Fødselsnummer skal ikke være synlig utenpå postsendinger.

§ 6 Det kan overføres opplysninger fra den lokale versjon av medlemsregisteret til øvrige lovlige registre som kan eller skal føres for soknet, for eksempel elektronisk kirkebok, dåpsopplæringsregister, konfirmantregister osv.

§ 7 Opplysninger om en person er medlem eller hører inn under Den norske kirke kan bare gjøres tilgjengelig for den som er registrert eller som saken ellers direkte gjelder, jf. forvaltningsloven

§ 2 e). Den norske kirkes valgmanntall kan allikevel legges frem til offentlig gjennomsyn i forbindelse med kirkelige valg.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at Kirkemøtet kan gi forskere tilgang på registeret, jf. forvaltningsloven §§ 13 d og 13 e, og at det kan offentliggjøres statistiske opplysninger basert på registeret.

§ 8 Medlemsregisteret skal ajourholdes jevnlig på grunnlag av opplysninger fra den som er registrert, Det sentrale folkeregister, Statens kartverks GAB register og rapporter fra de enkelte sokn/prestegjeld i Den norske kirke. Den ansvarlige for kirkebokføringen plikter å gi melding om dåp, innmelding og utmelding til Kirkemøtet.

§ 9 Den registeransvarlige skal av eget tiltak rette, slette eller supplere opplysninger som ikke lenger har betydning, er uriktige eller ufullstendige, eller gi melding om dette til Kirkemøtet.

§ 10 Den registeransvarlige er ansvarlig for at det iverksettes tiltak for nødvendig datakvalitet, og tilgjengelighet for opplysninger fra registeret, og skal sørge for at Datatilsynets "Retningslinjer for informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger" blir fulgt.

Det skal gjennomføres tiltak som sikrer at registeret og opplysninger i dette er tilgjengelig når det er behov for dette. Kopier av opplysninger og annet nødvendig materiale skal sikres med tanke på rekonstruksjon av registeret etter tap.

Dersom det skjer et påvist datainnbrudd i anlegget som inneholder eller som kommuniserer med datamaskin som inneholder registeret, skal Datatilsynet umiddelbart underrettes. Datatilsynet skal ha en teknisk og overordnet rapport vedrørende innbruddet.

§ 11 Kirkemøtet fastsetter utfyllende retningslinjer som skal sikre nødvendig datakvalitet og tilgjengelighet for opplysninger fra registeret, og fastsetter nærmere regler og rutiner for ajourhold, kontroll og oppdeling av opplysningene i registeret. Rutinene skal ikke kunne endres eller settes ut av funksjon uten etter særskilt autorisasjon.

Kirkemøtets myndighet etter denne forskrift kan delegeres til Kirkerådet.