Historisk arkiv

Regjeringen vil styrke forskningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår å styrke Norges samlede forskningsinnsats med minst 10 milliarder kroner i løpet av årene 2002 til 2005. Dette er en del av en opptrappingsplan for forskningen som ble lagt fram i Revidert nasjonalbudsjett i dag. (11.05.01)

Pressemelding

Nr.: 044-01
Dato: 11.05.01

Revidert nasjonalbudsjett 2001:

Regjeringen vil styrke forskningen

Regjeringens mål er at innsatsen innen forskning og utvikling (FoU) i Norge innen 2005 minst skal være på OECD-snittet, målt som andel av bruto nasjonalprodukt (BNP). For å nå dette målet, må Norges samlede forskningsinnsats styrkes med minst 10 mrd. kroner i løpet av årene 2002 til 2005. Regjeringen står fast ved dette målet. Dette tilsier at de offentlige bevilgningene til forskning må styrkes med anslagsvis 4 mrd. kroner innen 2005, dvs. i gjennomsnitt 1 mrd. kroner per år. I tillegg krever dette en betydelig styrking av næringslivets egen forskningsinnsats.

Dette er hovedtrekkene i en opptrappingsplan for forskning som ble lagt fram i Revidert nasjonalbudsjett 11. mai.

Vekst på prioriterte områder

Veksten over statsbudsjettet vil i all hovedsak komme på de prioriterte områdene i forskningspolitikken. Disse er langsiktig, grunnleggende forskning og fire tematiske prioriteringer; marin forskning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), medisinsk og helsefaglig forskning og forskning i skjæringsfeltet mellom energi og miljø. Som en del av de prioriterte områdene, ønsker regjeringen en egen satsing på funksjonell genomforskning, for at Norge skal kunne være i forskningsfronten på dette feltet. Regjeringen vil komme tilbake til dette i statsbudsjettet for 2002.

Innenfor langsiktig forskning vil styrking av de direkte bevilgningene til universiteter og høgskoler prioriteres. Styrkingen av grunnforskningen må ses i sammenheng med regjeringens oppfølging av St. meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett - Kvalitetsreform av høyere utdanning. Regjeringen vil videre iverksette tiltak for økt forskningskvalitet og økt rekruttering til forskningssektoren, og vil komme tilbake med slike tiltak i statsbudsjettet for 2002.

15 mrd. kroner i Forskningsfondet

Regjeringen vil øke kapitalen i Forskningsfondet til 15 mrd. kroner innen utgangen av 2005. Avkastningen fra fondet vil styrke langsiktig, grunnleggende forskning generelt og de langsiktige delene av de fire tematiske satsingene.

Tiltak for å øke næringslivets forskningsinnsats

I statsbudsjettet for 2001 ble det bevilget 200 mill. kroner til tilskuddsordningen "FoU-prosjekter i næringslivets regi" (FUNN), som støtter bedrifters kjøp av FoU fra universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Ordningen skal tre i kraft 1. juli i år. Regjeringen vil foreslå å øke bevilgningen til denne ordningen betydelig i 2002 slik at aktivitetsnivået kan videreføres på helårsbasis. Basert på de erfaringene man får de første årene, vil regjeringen også vurdere å etablere en regelstyrt tilskuddsordning.

Statsbudsjettet for 2002

I statsbudsjettet for 2002 tar regjeringen bl.a. sikte på å:

  • styrke forskningsbevilgningene med om lag 1 mrd. kroner
  • øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping
  • øke rammene til tilskuddsbevilgningen "FoU-prosjekter i næringslivets regi" slik at aktivitetsnivået kan videreføres på helårsbasis.