Historisk arkiv

T-1377 Kartgrunnlag for plan- og byggesaksbehandlingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Veileder til Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven kapittel II Kartverk (2. utgave)

 

Dette er en veileder om etablering og drift av kommunens kartverk i henhold til kapittelet om kartverk i de tekniske byggeforskriftene. Veilederen er ment å utfylle, konkretisere og supplere denne aktuelle bestemmelsen.

Veilederen skal være et praktisk hjelpemiddel. Den er først og fremst myntet på kommunene, men også andre som utfører arbeider etter plan- og bygningsloven.

Innholdet i denne veilederen er ikke uttømmende, verken med hensyn til kart- og oppmålingsfaglige, eller juridiske spørsmål. Den må derfor brukes sammen med lovtekst, forskrifter og de presiseringer og tolkninger som er gitt, og sammen med standarder og annet veiledningsmateriell på fagområdet. Miljøverndepartementet har utgitt egne veiledere for utarbeiding av kommuneplanens arealdel og for utarbeiding av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Kommunene kan søke faglig råd og veiledning hos Statens kartverk i fylket (fylkeskartkontoret).

Denne utgaven av veilederen er en mindre revisjon av første utgave fra mars 2000. Den viktigste endringen gjelder anbefalt kartbladinndeling for bruk sammen med EUREF89 som nå må betraktes som endelig. Omtalen under kap. 10 om personvern er oppdatert på noen punkter vedrørende ny lov om personopplysninger.

Planbestemmelsene i plan- og bygningsloven er for tiden under utredning. Det gjelder også bestemmelsene om kartgrunnlaget. Henvisning til lovutvalgets arbeid er gitt i vedlegg 2.4. Vi gjør dessuten oppmerksom på at Kommunaldepartementet i skrivende stund arbeider med forslag til visse endringer i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.

Miljøverndepartementet

Avdeling for regional planlegging

2. utgave juni 2001