Historisk arkiv

Et gløtt av sol bak sure skyer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Hvilken betydning vil Gøteborgprotokollen om sur nedbør ha for naturen og miljøet i Norge? Og hvilke forpliktelser medfører den for norsk næringsliv og offentlig forvaltning? Les brosjyren "Et gløtt av sol bak sure skyer" (25.09.00).

Et gløtt av sol bak sure skyer

Hvilken betydning vil  Gøteborgprotokollenom sur nedbør ha for naturen og miljøet i Norge? Og hvilke forpliktelser medfører den for norsk næringsliv og offentlig forvaltning.Les brosjyren "Et gløtt av sol bak sure skyer" (25.09.00)

Protokollen er kalt den mest avanserte internasjonale miljøavtalen hittil. For første gang blir ulike gasser som fører til forsuring, gjødsling og dannelse av bakkenært ozon vurdert samlet. Dette gjør at tiltakene blir langt mer kostnadseffektive enn om utslippene hadde blitt redusert hver for seg. Gøteborgprotokollen berører de fleste sektormyndigheter og krever at alle sektorer bidrar i arbeidet med å innfri forpliktelsene. Tiltak innen skipsfart og andre transportsektorer, industri, offshorevirksomhet og landbruk er blant de viktigste. Brosjyren, som er laget av Statens Forurensningstilsyn og Miljøverndepartementet, er lagt ut i fulltekst på www.sft.no.