Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Miljøverndepartementet: Satsing på kulturminner, friluftsliv, rovvilt villaks, og klimaforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringens forslag til budsjett for Miljøverndepartementet er over 80 mill. kr høyere enn i 2000-budsjettet når rammene korrigeres for tekniske endringer. (04.10.00)

Pressemelding

Dato: 04.10.00

Satser på kulturminner, friluftsliv, rovvilt, villaks, og klimaforskning

Regjeringens forslag til budsjett for Miljøverndepartementet er over 80 mill. kr høyere enn i 2000-budsjettet når rammene korrigeres for tekniske endringer. Blant annet samles alle driftsutgifter til fylkesmennenes virksomhet på Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjett og det er foretatt en omlegging av budsjetteringsrutinene for Statens Miljøfond. Tas endringene med i budsjettrammen, vil en sammenligning med saldert budsjett for 2000 innebære en nedgang på 5,9%, og et budsjettforslag på 2 603,5 mill. kr.

Kulturminneforvaltning

Med en økning i bevilgningen på ca 20 mill. kroner, vil Regjeringen styrke arbeidet for å løse de mange viktige oppgavene innen kulturminneforvaltningen. Økningen gir uttrykk for en sterkere prioritering av kulturminnevernet som et første viktig skritt i en opptrappingsplan. Dette arbeidet vil Regjeringen videreføre i budsjettet for 2002. Satsingen i 2001 vil omfatte tiltak som har en positiv effekt i forhold til både eiere av fredete kulturminner og lokalsamfunnene, samt tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget for en målrettet og effektiv forvaltning. Konkret ønsker Regjeringen å følge opp tiltak på høyt prioriterte kulturminner innenfor verdensarven, fredete bygninger og anlegg, kystkultur og fartøyvern, stavkirkene og kirkene for øvrig. Restaureringen av Bryggen i Bergen er et av disse. Arbeidet startet i 2000 og fortsetter i 2001.

Friluftsliv

Regjeringen er svært opptatt av å sikre retten til fri ferdsel for alle og vil særlig arbeide aktivt for å bedre allmennhetens tilgang til kyst- og strandsonen. Bevilgningene til sikring av viktige friluftsområder, særlig langs kysten, foreslås økt med ca 10 mill. kroner. Det er også foreslått 2 mill. ekstra til styrket forvaltning av skjærgårdsparkene og friluftsområder i strandsonen. Samarbeidet med kommuner og fylkesmennene for å sikre retten til fri ferdsel i strandsonen og hindre ulovlig privatisering, vil fortsette.

Biologisk mangfold -viltforvaltning m.m.

I 2001 vil Regjeringen gjennomføre et omfattende oppfølgingsarbeid i viltforvaltningen, og området foreslås styrket med ca 19 mill. kroner. Størstedelen av midlene skal gå til satsing på arbeidet med å prøve ut og ta i bruk tiltak i bufe- og tamreinholdet for å unngå rovviltskader. Det vil bli lagt vekt på å effektivisere og videreutvikle skadedokumentasjonsarbeidet, samt fortsette oppbyggingen av et operativt statlig jegerkorps. Satsingen på bestandsovervåking av store rovdyr vil bli videreført. Regjeringen tar også sikte på å sluttføre evalueringen av regionale rovviltnemnder og gjennomgå jerveforvaltningen med sikte på en styrket og mer effektiv forvaltning. Dette vil blant annet omfatte en evaluering av kjerneområdet for jerv i Sør-Norge. I forvaltningen av utnyttbare viltressurser vil Regjeringen foreta endringer for å styrke kommunenes ansvar og myndighet, og det foreslås en omfattende endring innenfor viltfondets område. I tillegg til overvåking av fjellreven, vil det bli gjennomført tiltak for å unngå at arten forsvinner fra Norge.

-villaksforvaltning

Med en økning på ca 7 mill. kroner vil Regjeringen foreta en betydelig styrking av arbeidet for å bevare de ville laksebestandene. Tiltakene er en prioritert oppfølging av "Villaksutvalgets" innstilling med særlig vekt på bevaringstiltak og utvikling av et system for å regulere beskatningen basert på gytemål og prognoser for innsiget av laks. Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris og etablering av et eget forskningsprogram om villaks vil bli særlig prioritert. Det vil også bli avsatt midler til tiltak knyttet til oppdrettsnæringen. I 2001 vil det bli lagt frem et konkret forslag til nasjonale laksevassdrag og fjorder.

Klimatiltak

Regjeringen prioriterer arbeidet for å frambringe mer kunnskap om klimautviklingen i Norge og våre nærområder, og vil øke bevilgningene til klimaforskningen innen teknologi, natur og samfunn med ca 15 mill. kroner. Dette omfatter også arktisk klimaforskning. I tillegg vil arbeidet med å videreutvikle teknologi for CO2-fri gasskraftproduksjon få et betydelig løft.

Helse- og miljøfarlige kjemikalier

Regjeringen vil prioritere arbeidet med undersøkelser og opprydding i fjorder og havneområder som er svært forurenset av tidligere tiders utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det er satt av 5 - 6 mill. kroner til dette formålet. I 2001 tas det sikte på å gi Stortinget en bred presentasjon av arbeidet på dette området i forbindelse med stortingsmeldingen om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

Miljøovervåking og miljøinformasjon

Regjeringen prioriterer miljøovervåking høyt. Arbeidet med å overvåke helse- og miljøfarlige kjemikalier, klimaet på Svalbard og radioaktiv forurensning langs norskekysten skal følges opp, mens Regjeringen ønsker å styrke overvåkingsaktiviteten rettet mot radioaktiv forurensning i hav- og landområdene i nord betydelig. Regjeringen vil videreføre det statlig-kommunale programmet for kartlegging og verdiklassifisering av biologisk mangfold, samt bestandsregistrerings- og overvåkingsprogrammet for store rovdyr.

By- og tettstedsutvikling

Regjeringen vil arbeide for å bedre samordning av den samlede statlige ressursinnsatsen i byene når det gjelder arealplanlegging og utvikling av det fysiske miljøet. Dette vil gi bedre og enklere løsninger. Det vil dessuten bli arbeidet videre med regionale planer som skal avløse den midlertidige etableringsstoppen for kjøpesentre utenfor byer og tettsteder. Det vil også bli satt igang en tverrdepartemental satsing på tettsteder i distriktene hvor målsettingen er å stimulere tilflytting og tilbakeflytting. Miljøverndepartementets bidrag i denne satsingen vil i hovedsak være knyttet til styrking av lokalt kulturminnevern og ivaretakelse av stedsidentitet.

Til toppen