Historisk arkiv

Norge sier nei til tre EU-godkjente GMO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen sier nei til omsetning av to typer oljeraps og et prøvesett (testkit) for påvisning av rester av antibiotika i melk. Disse tre produktene er godkjente for bruk i EU. Avgjørelsen er i tråd med Stortingets vedtak om forbud mot alle genmodifiserte produkter som gir resistens mot antibiotika. Tre typer genmodifisert nellik tillates. (15.12.00) Les mer om gener

Pressemelding

Dato: 15.12.00
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Guri Tveito, 22 24 60 61

Norge sier nei til tre EU-godkjente genmodifiserte produkter

Regjeringen sier nei til omsetning av to typer oljeraps og et prøvesett (testkit) for påvisning av rester av antibiotika i melk. Disse tre produktene er godkjente for bruk i EU. Avgjørelsen er i tråd med Stortingets vedtak om forbud mot alle genmodifiserte produkter som gir resistens mot antibiotika. Tre typer genmodifisert nellik tillates.

- Oljerapsproduktene har gener som gir resistens mot antibiotika. De representerer en potensiell helserisiko for mennesker og dyr, og kan derfor ikke tillates. Vi kan derimot ikke se at nellikene innebærer noen risiko for helse eller miljø, og ser ingen grunn for å forby dem, sier miljøvernminister Siri Bjerke.

Genmodifiserte produkter som er godkjent for omsetning under EUs direktiv for genmodifiserte organismer (GMO direktivet), kan omsettes i Norge dersom dette er i samsvar med genteknologiloven og annet norsk regelverk. I EU er foreløpig 16 ulike genmodifiserte produkter godkjent, mens ytterligere 13 søknader er til vurdering. Norge har tidligere lagt ned forbud mot fem EU-godkjente genmodifiserte produkter. To er genmodifiserte virus til bruk som dyrevaksiner, og de tre andre er genmodifisert oljeraps, mais og sikorisalat som alle tre har gener som er resistente mot antibiotika.

Oljerapsene og melketesten som nå forbys, inneholder gener som gir resistens mot antibiotika. Det kan ikke utelukkes at slike resistensgener kan spres til sykdomsfremkallende bakterier. I så fall kan de bidra til å øke problemet med at antibiotika mister sin virkning. Hovedårsaken til resisistensutvikling er bruk av antibiotika. Gener som er resistente mot antibiotika i genmodifiserte planter og bakterier kan forsterke denne uheldige utviklingen fordi de brukes i stor målestokk.

De to oljerapsene som nå forbys er i tillegg motstandsdyktige mot plantevernmidlet glufosinat. Søkerene har ikke dokumentert at disse produktene vil føre til mindre bruk av plantevernmidler, eller at de bidrar til en mer rettferdig fordeling av byrder og goder på globalt nivå slik det bl.a. forutsettes i FN Konvensjonen om biologisk mangfold. Det er derfor uklart om produktene kan sies å være samfunnsnyttige og bidra til en bærekraftig utvikling. I følge genteknologiloven skal slike vurderinger også foretas i tillegg til vurderinger av helse- og miljørisiko.

Norges nei til oljerapsene er i tråd med holdningen til stadig flere EU-land. Både EU-parlamentet og EUs overordnede vitenskapskomite mener at bruk av gener som gir resistens mot antibiotika i genmodifiserte produkter må forbys.

Nellikene som nå tillates omsatt i Norge er genmodifisert slik at de har fått endret blomsterfarge fra hvit til fiolett og har fått lengre holdbarhet. Av klimatiske årsaker foregår det så å si ikke dyrking av nellik til snittblomster i Norge. Ingen av EU-landene hadde innvendinger mot omsetning av produktet. Nellikene representerer ingen helse- eller miljørisiko.