Historisk arkiv

Nytt reservat og vernområde i Lillesand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt vern av Kalvøya-Ytre Tronderøya som landskapsvernområde og Østre Ertholmen som naturreservat, begge i Lillesand kommune. (15.12.00)

Pressemelding

Dato: 15.12.00
Kontaktperson: Rådgiver Stein Kollungstad, tlf 22 24 58 83

Kalvøya-Ytre Tronderøya landskapsvernområde og Østre Ertholmen naturreservat i Aust-gder fylke er opprettet.

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt vern av Kalvøya-Ytre Tronderøya som landskapsvernområde og Østre Ertholmen som naturreservat, begge i Lillesand kommune.

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et representativt natur- og kulturlandskap med rikt fugleliv og få tekniske inngrep i Aust-Agders kystområde. Formålet med naturreservatet er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

For landskapsvernområdet innebærer forskriften at alt dyreliv er fredet. Det er gjort unntak for fiske etter saltvannsfiskeloven, og jakt og fangst etter viltlovens bestemmelser da dette er forenlig med verneformålet. Forbudet mot organisert, motorisert ferdsel innebærer at det ikke er tillatt å båndlegge havarealer for kortere eller lengre tid. For eksempel vil det ikke være tillatt å arrangere båtløp i det foreslåtte verneområdet.

Yrkesfiskere, fritidsfiskere samt nyttetrafikk og fritidstrafikk med båt vil normalt ikke bli berørt. Motorisert ferdsel i forbindelse med landbruksdrift, bruk og vedlikehold av veier og andre eksisterende anlegg, vedhogst og utmarksbeite vil normalt være tillatt. Eventuell bruk av utmarksområdene til sauebeiting vil kunne fortsette som før. For å harmonisere bestemmelsene med de nye reglene for skjærgårdsparken og offentlige friluftsområder er bruk av åpen ild direkte på vegetasjonskledd mark og svaberg forbudt. Det vil ikke være anledning til å oppføre nye byggverk. Av hensyn til verneformålet er det ønskelig å kunne regulere etablering av fyrlykter og sjømerker. Forvaltningsmyndigheten kan etter nærmere søknad gi tillatelse til eventuelle nyetableringer av fyrlykter og sjømerker innenfor verneområdene dersom det er nødvendig.

Landskapsvernområdet er på ca 2955 daa, hvorav ca 2395 daa sjø. Naturreservatet er på ca 55 daa, hvorav 30 daa sjø. Fylkesmannen i Aust-Agder sendte verneforslagene for Kalvøya-Ytre Tronderøya og Østre Ertholmen på lokal høring 6. desember 1993.