Historisk arkiv

Opprettelse av åtte naturreservater i Nordland fylke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt vern av åtte naturreservater som alle inngår i Verneplan for våtmarksområder i Nordland fylke. Tidligere har 23 slike områder blitt vernet. Nå er alle de mest verdifulle våtmarksområdene i Nordland sikret.

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt vern av åtte naturreservater som alle inngår i Verneplan for våtmarksområder i Nordland fylke. Tidligere har 23 slike områder blitt vernet. Nå er alle de mest verdifulle våtmarksområdene i Nordland sikret. (21.12.00)

Pressemelding

Dato: 21.12.00

Opprettelse av åtte naturreservater i Nordland fylke

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt vern av åtte naturreservater som alle inngår i Verneplan for våtmarksområder i Nordland fylke. Tidligere har 23 slike områder blitt vernet. Nå er alle de mest verdifulle våtmarksområdene i Nordland sikret.

Samlet areal for de åtte naturreservatene er ca 26,5 kvadratkilometer, hvorav 11,5 er landareal, to er ferskvann og 13 kvadratkilometer er sjøareal. Totalt sju kommuner er berørt av fredningene.

Områdene er av særlig stor betydning for fuglelivet, men har også botaniske og landskapsmessige verdier. For fuglelivet har områdene spesielt betydning i trekktiden, som overvintringsplass og som hekkelokalitet for våtmarksfugl. Flere av lokalitetene har verneverdier av nasjonal/internasjonal betydning.

Naturreservatene omfatter både områder på land, i tidevannssonen og grunne sjøområder. Slike sjøarealer er definert inn i våtmarksbegrepet og er i seg selv svært biologisk verdifulle.

Verneplan for våtmarksområder i Nordland fylke ble sendt på lokal høring i 1985 og sentral høring i 1986. Av de 31 områdene i verneplanen, ble 23 områder vernet gjennom kongelig resolusjon av 19. desember 1997. De åtte områdene som nå er vedtatt vernet, ble utsatt bl.a. i påvente av St.meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk av kystsona. Meldingen ble behandlet i Stortinget 25. mai 2000.

Verneforskriftene for naturreservatene er utformet i samsvar med standardforskriftene for denne typen verneområder. I de vernede områdene er i grove trekk vegetasjon og dyreliv fredet, men med muligheter for jakt på hjortevilt og fellefangst av mink der dette er relevant. Det kan dessuten gis tillatelse til felling av vilt som gjør vesentlig skade. Utøvelse av fiske og jakt på kystsel er tillatt, i likhet med tradisjonelt utmarksbeite og utmarksslått. Det er i tillegg gjort en rekke tilpasninger i forskriften for de enkelte lokaliteter.

Følgende områder er vernet i medhold av naturvernloven (arealtall i parentes):

1Åholmen naturreservat (1 956 da), Andøy kommune

2Risøysundet naturreservat (5 043 da), Andøy kommune

3Grunnfjorden naturreservat (14 724 da), Øksnes kommune

4Vikosen naturreservat (930 da), Sortland kommune

5Skansenøyra naturreservat (208 da), Saltdal kommune

6Engasjyen naturreservat (279 da), Rana kommune

7Drevjaleira naturreservat (1 054 da), Vefsn kommune

8Holandsosen naturreservat (2 502 da), Vega kommune

Samtidig er det midlertidige vernet av 11.06.80 av lokalitetene nr 3. Grunnfjorden og nr 8. Holandsosen opphevet.

Kontaktperson:

Rådgiver Kjersti Gram Andersen, 22 24 59 30