Historisk arkiv

Raet i Aust-Agder vedtatt som landskapsvernområde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt Raet som landskapsvernområde med særskilt plante- og fuglelivsfredning. Plantelivsfredningen gjelder hele arealet mens fuglelivsfredningen bare gjelder østre del av Tromlingene. (15.12.00)

Pressemelding

Dato: 15.12.00
Kontaktperson: Rådgiver Stein Kollungstad, 22 24 58 83

Raet i Aust-Agder vedtatt som landskapsvernområde

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt Raet som landskapsvernområde med særskilt plante- og fuglelivsfredning. Plantelivsfredningen gjelder hele arealet mens fuglelivsfredningen bare gjelder østre del av Tromlingene.

Formålet med vernet er å bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet med kvartærgeologiske forekomster og særegent dyre- og planteliv knyttet til Raet i Aust-Agders kystområde. Raet utenfor Arendal utgjør et representativt utsnitt med følgende karakteristiske landskapsformasjoner: løsmasseavsetninger med rullesteinsområder/strandvollsystemer, isskuringsstriper i fast fjell/rundsvaformer og vann som er demmet opp av raet. Verneområdet er på 21.625 daa (ca 21,6 km²) hvorav ca 18,4 km² er sjøareal.

For østlige del av Tromlingene gjelder en egen fuglelivsfredning med forskrifter vedtatt ved kgl. res. av 7 mai 1982. Hele fuglefredningsområdet fra 1982 inngår i det nye landskapsvernområdet. En har funnet det hensiktsmessig å legge fuglefredningsbestemmelsen fra 1982 inn i den nye forskriften for Raet landskapsvernområde. Den gamle fuglelivsfredningen fra 1982 er derfor opphevet.

Verneforskriften for landskapsvernområdet er utformet i samsvar med standardforskrifter for denne typen verneområder. Det innebærer forbud mot aktiviteter og inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Egenartede, spesielt store og vakre trær skal ikke hogges. Vegetasjonssamfunn knyttet til strandsonen, herunder havstrand og enger, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Innføring av nye planteslag i utmark er ikke tillatt. Motorisert ferdsel i utmark og oppstilling av campingvogner er forbudt. Bestemmelsene er ikke til hinder for nødvendig vedlikehold av eksisterende bygninger, veger og andre anlegg. De er heller ikke til hinder for eksisterende jord- og hagebruk på allerede oppdyrkede arealer med driftsformer som til enhver tid er vanlige, samt sauebeite. For området Botneskogen tillates skogsdrift i samsvar med vedtatt forvaltningsplan; i resten av området tillates kun plukkhogst. Forvaltningsmyndigheten kan tillate gjenoppbygging av bygninger som er ødelagt av brann, tilbygg, ombygging eller vesentlige eksteriørmessige forandringer av eksisterende bygninger, oppføring av bygninger og anlegg i tilknytting til landbruk, utmarksbeite, framføring av lavtspentlinjer, kabler, vann og kloakk til eksisterende bebyggelse. Nødvendig motorferdsel for gjennomføring av lovlige tiltak kan også tillates.

Fylkesmannen i Aust-Agder sendte verneforslaget på lokal høring 10. desember 1991 og sentrale instanser fikk forslaget til uttalelse 10. november 1992.