Historisk arkiv

Skoltebyen i Neiden i Finnmark fredes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag fattet vedtak om fredning av Skoltebyen i Neiden, Sør-Varanger kommune, Finnmark som kulturmiljø etter kulturminneloven. (22.09.00) Les mer

Pressemelding

Dato: 22.09.00

Skoltebyen i Neiden i Finnmark fredes

Regjeringen har i statsråd i dag fattet vedtak om fredning av Skoltebyen i Neiden, Sør-Varanger kommune, Finnmark som kulturmiljø etter kulturminneloven. Neiden er av Sametinget utpekt som samisk tusenårssted. Regjeringen og Stortinget har sluttet seg til dette valget. Dette innebærer også en aksept og anerkjennelse av den østsamiske kulturen fra de nasjonale politiske myndigheter. Regjeringens vedtak om kulturmiljøfredning av Skoltebyen bygger opp under dette.

Skoltebyen er Neidensamenes gamle sommerboplass og senere faste boplass. Den skoltesamiske/østsamiske kulturhistorien er en særegen del av Nordkalotten og Skandinavias historie. I Neiden har hovedboplassen til den vestligste av de østsamiske siidaene fått ligge relativt urørt, slik at sporene etter tidligere tiders bruk er intakte. Neidensamene, eller østsamene/skoltene, er en minoritet i den samiske folkegruppe, og skiller seg fra andre samer på en rekke områder. Språket er blant annet svært forskjellig, og russisk kultur har hatt sterk innflytelse. Østsamene har siden 1500-tallet bekjent seg til den russisk-ortodokse tro.

I fredningsområdet inngår en rekke kulturminner, hvorav flere er automatisk fredet etter kulturminneloven. Blant disse er en ortodoks gravplass, ruiner etter en røykbadstu, 16 gammetufter og det ortodokse St.Georgs kapell - bare 13 kvadratmeter stort.

Skoltebyen er det viktigste kulturminneområde for den gjenlevende østsamiske kulturen i Norge. Fredningen skal legge til rette for en bruk som kan bidra til formidling, vedlikehold og utvikling av østsamisk kultur.

Kontaktpersoner:
Einar Holtane, tlf. 22 24 58 62
Kari Ch. Larsen, tlf. 22 24 58 59