Historisk arkiv

Verneplan for rike løvskoger i Nordland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjering har i statsråd i dag vedtatt verneplan for rike løvskoger i Nordland. Plante- og dyreartene er til dels avhengige av de spesielle økologiske forholdene i disse løvskogene. (15.12.00)

Pressemelding

Dato: 15.12.00
Kontaktperson:

Verneplan vedtatt for rike løvskoger i Nordland

Regjering har i statsråd i dag vedtatt verneplan for rike løvskoger i Nordland. Plante- og dyreartene er til dels avhengige av de spesielle økologiske forholdene i disse løvskogene. Verneplanen fanger også opp verdens nordligste forekomster av edelløvtrærne alm og hassel, og Norges nordligste lindeforekomst.

Verneplaner har en viktig funksjon i naturforvaltningen. For den enkelte naturtype utgjør verneområdene kun få prosent av totalarealet, men fordi områdene er spesielt viktige for mange arter er dette en "grunnmur" i det samlede arbeidet for å ta vare på det biologiske mangfoldet i Norge. Hovedansvaret for å ivareta det biologiske mangfoldet totalt sett vil likevel ligge på de næringer som bruker de øvrige ikke-vernede arealene. Verneplanen omfatter fredning av 27 naturreservater i Nordland fylke. Området har et samlet areal på 21 386 dekar.

Formålet med verneplanen for rike løvskoger i Nordland er å sikre et representativt utvalg av rike løvskoger i Nordland, herunder edelløvskog, gråor-heggeskog, ospeskog og bjørkeskog. Planen fanger opp verneverdige skogforekomster med en kvalitet som botanisk sett kan sammenliknes med edelløvskogreservatene lenger sør.

De rike løvskogene har særdeles høy produksjon, og mange til dels sjeldne plante- og dyrearter er helt eller delvis avhengige av de spesielle økologiske forholdene i disse skogene. I tillegg fanger verneplanen blant annet opp verdens nordligste forekomster av edelløvtrærne alm og hassel, og Norges nordligste lindeforekomst. Verneområdene har også stor verdi som referanseområder for forskning og undervisning.

Følgende områder er fredet etter naturvernloven:

1.Reppen naturreservat (213 daa), Bindal kommune

2.Skårfjellet naturreservat (410 daa), Sømna kommune

3.Amundsgjerdlia naturreservat (83 daa), Sømna kommune

4.Teisdalen naturreservat (221 daa), Sømna kommune

5.Mosaksla naturreservat (342 daa), Brønnøy kommune

6.Eidemsliene naturreservat (2 920 daa), Vega kommune

7.Skeilia naturreservat (396 daa), Alstahaug kommune

8.Andås naturreservat (58 daa), Vefsn kommune

9.Husbymarka naturreservat (325 daa), Nesna kommune

10.Dillern/Ørnes naturreservat (445 daa), Nesna kommune

11.Hammerø naturreservat (98 daa), Nesna kommune

12.Hammarnesflåget naturreservat (548 daa), Rana kommune

13.Esvikhatten naturreservat (294 daa), Rødøy kommune

14.Enga naturreservat (254 daa), Meløy kommune

15.Åsen-Kjeldalen naturreservat (931 daa), Gildeskål kommune

16.Urskar naturreservat (1 169 daa), Bodø kommune

17.Børvatnet naturreservat (588 daa), Bodø kommune

18.Arstadlia-Tverviknakkan (887 daa), naturreservat, Beiarn kommune

19.Váhcanjohka naturreservat (525 daa), Beiarn kommune

20.Ytre Klungset naturreservat (85 daa), Fauske kommune

21.Golleriida naturreservat (3 215 daa), Hamarøy kommune

22.Kvannskogen naturreservat (680 daa), Hamarøy kommune

23.Hopvasslia naturreservat (567 daa), Steigen kommune

24.Prestegårdsskogen naturreservat (276 daa), Steigen kommune

25.Børsvatnet naturreservat (4 129 daa), Ballangen kommune

26.Veggen naturreservat (972 daa), Narvik kommune

27.Fjelldalslia naturreservat (754 daa), Tjeldsund kommune