Historisk arkiv

Det biologiske mangfoldet skal sikres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen legger i dag fram stortingsmelding nr 42 (2000-2001), biologisk mangfold, sektoransvar og samordning. (27.04.01)

Pressemelding

Dato: 27.04.01

Det biologiske mangfoldet skal sikres

Regjeringen legger i dag fram  Stortingsmelding nr 42 (2000-2001), biologisk mangfold,sektoransvar og samordning. Regjeringen presenterer her et nytt forvaltningssystem som vil bringe Norge i en førende posisjon når det gjelder å følge opp forpliktelsene i FNs konvensjon om biologisk mangfold. Det foreslås hele 275 tiltak fra departementene, som skal gjennomføres på de ulike sektorene i perioden 2001 – 2005 for å ivareta ansvaret for bærekraftig bruk og vern av det biologiske mangfoldet.

- Regjeringen tar et krafttak for en ny og praktisk innrettet forvaltning som sikrer vern og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet, sier miljøvernminister Siri Bjerke. Hele 275 tiltak, fordelt på alle departementer, skal gjennomføres i perioden 2001-2005. Regjeringens viktigste grep for å sikre det biologiske mangfoldet er lanseringen av et nytt kunnskapsbasert forvaltningssystem. Systemet er basert på at de største verdiene for biologisk mangfold identifiseres. Juridiske og økonomiske virkemidler innrettes på at disse verdiene ivaretas, sier Bjerke.

Ifølge FN er tapet av det biologiske mangfoldet globalt svært stort. Samtidig er det et stort behov for kunnskap om og registrering av natur, noe som er av betydning for det biologiske mangfoldet. – Dette er ikke holdbart i en fremtidsrettet forvaltning for en bærekraftig utvikling, sier miljøvernministeren som peker på at dette er viktig for Norge av mange grunner. Det biologiske mangfoldet er vår viktigste ressurs for framtida. Derfra henter vi både mat, klær og medisiner. Det biologiske mangfold har stor økonomisk betydning, samtidig som det er vårt grunnlag for helse, trivsel og rekreasjon. Forvaltningssystemet som foreslås er unikt også i internasjonal sammenheng. Ingen andre land har utviklet en slik modell som regjeringen nå foreslår for å sikre det biologiske mangfoldet.

Modellen legger opp til:

  • å etablere et "Nasjonalt program for kartlegging og overvåking." Programmet vil stedfeste, avgrense og klassifisere de arealene i Norge som har særlig stor verdi for biologisk mangfold, i tillegg til de områdene som er vernet etter lov om naturvern. Myndighetene vil dermed ha et konkret og målbart grunnlag å gå ut fra når biologisk mangfold skal behandles i forvaltningen.
  • å dokumentere all informasjon fra alle sektorer om økosystemer, arter og genetiske ressurser gjennom samme database som skal være lett tilgjengelig.
  • å etablere et utvalg som skal utrede et nytt lovgrunnlag for samordnet forvaltning av det biologiske mangfoldet. Utvalget skal vurdere om ulike sider ved dette temaet bør behandles i en felles lov om biologisk mangfold, eller om det er mer hensiktsmessig at dette reguleres i eksisterende lover.
  • å vurdere Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å sikre at det biologiske mangfoldet ivaretas i all arealplanlegging
  • å igangsette en utredning om bruk av økonomiske virkemidler i 2001, og utarbeide eventuelle forslag til gjennomføring innen 2003. Formålet med dette er å få en bedre og mer enhetlig økonomibruk som styrker hensynet til biologisk mangfold.

Regjeringens nye forvaltningssystem forutsetter at informasjon, forskning og kompetanse om forvaltning av biologisk mangfold styrkes og samordnes på tvers av myndighetssektorene.

Som en viktig del av oppfølgingen av konvensjonen om biologisk mangfold skal det også tas initiativ til samarbeid med Norges forskningsråd for å arrangere "Åpent forskningsforum for biologisk mangfold" i 2001 og 2003, med deltakelse fra forskning, forvaltning og organisasjoner.

Tiltakene i Stortingsmeldingen om biologisk mangfold tar utgangspunkt i de viktigste hovedutfordringene som påvirker hva som skjer med det biologiske mangfoldet. For eksempel arealbruk, innføring av skadelige fremmede arter og forurensning.

Det nye forvaltningssystemet som etableres og tiltakene som gjennomføres vil sikre en god oppfølging etter prinsippene i konvensjonen om biologisk mangfold. Samtidig sikrer systemet regjeringens mål om forenkling i forvaltningen, og legger til rette både for økt delegering til kommunene og en forutsigbarhet når det gjelder både bruker- og bevaringsinteresser som er rasjonell og kostnadseffektiv.

St.meld. nr. 42 (2000-2001)

Kontaktpersoner:
Guri Tveito, tlf. 22 24 60 61
Ingunn B. Lid, tlf. 22 24 58 73