Historisk arkiv

Forslag til lov om miljøvern på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen oversender i dag forslag til lov om miljøvern på Svalbard til Stortinget. For første gang samles all miljøregulering for et område i én lov, noe som gir et mer oversiktlig regelverk. (02.02.01) Les mer

Pressemelding

Dato: 02.02.01

Kontaktperson: Seniorrådgiver Tore A. Ising, tlf. 22 24 59 96

Forslag til lov om miljøvern på Svalbard

Regjeringen oversender i dag forslag til lov om miljøvern på Svalbard til Stortinget. For første gang samles all miljøregulering for et område i én lov, noe som gir et mer oversiktlig regelverk. Loven vil gi rammebetingelser for all virksomhet på øygruppa. Lovforslaget oppretter også Svalbards miljøvernfond.

-Lovforslaget gir et godt grunnlag for vern av miljøet på Svalbard i tråd med målet om å bevare Svalbards særegne villmarksnatur, sier Siri Bjerke.

Lovforslaget er i stor grad en rammelov som trekker opp hovedprinsipper for forvaltning av øygruppa. Føre var-prinsippet, prinsippet om at den som påvirker miljøet på en negativ måte skal betale, og en alminnelig aktsomhetsplikt foreslås lovfestet.

Loven gir grunnlag for vern av områder, kulturminner, flora og fauna. Det foreslås blant annet lovfestet et system med krav om tillatelse etter miljøvernloven blant annet for alle terrenginngrep og virksomhet som kan volde forurensning. Videre foreslås regler om konsekvensutredninger som vil gi et bedre grunnlag for beslutning om tillatelser bør gis, og eventuelt på hvilke vilkår.

Lovforslaget inneholder bestemmelser om forurensning som i stor grad bygger på forurensningslovens bestemmelser. Det foreslås nye regler om ferdsel som gir hjemmel for streng beskyttelse av Svalbards natur, samtidig som de på en fleksibel måte sikrer ønsket aktivitet på øygruppen. Loven gir fastboende på Svalbard særlige fordeler, blant annet når det gjelder jakt, ferdsel med snøscooter og fritidshytter. Den er videre tilpasset innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen.

Lovforslaget oppretter Svalbards miljøvernfond som skal finansieres av midler fra blant annet jeger- og fiskeravgifter og fra et eventuelt gebyr for tilreisende. Fondets midler kan brukes til tiltak i felt, særlig skjøtsel, vedlikehold og gjenoppretting av miljøforringelser.

Ot.prp. nr. 38 (2000-2001) - Om lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)
Les mer om Svalbardmiljøloven