Historisk arkiv

Godkjent fylkesplan for Oppland 2000-2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Fylkesplan for Oppland 2000-2003 ble i dag godkjent ved kongelig resolusjon i Statsråd. (18.05.01)

Pressemelding

Dato: 18.05.01

Godkjent fylkesplan for Oppland 2000-2003

Fylkesplan for Oppland 2000-2003 ble i dag godkjent ved kongelig resolusjon i Statsråd. Planen er et godt fundament for den videre utviklingen av Oppland fylke. I fokus står arbeidet med et innlandsuniversitet, transport og framkommelighet, samt landbrukets betydning for distriktene. Den regionale ubalansen i fylket må møtes med et tettere og bedre samarbeid mellom stat og fylke.

Planen prioriterer fem ulike hovedtemaer med strategiske satsingsområder og tiltak. Temaene er (1) næringsutvikling og sysselsetting, (2) opplæring og kompetanseutvikling, (3) areal, transport og infrastruktur, (4) velferd, helse og kultur, og (5) samarbeid og samhandlingsarenaer.

I godkjennelsen viser regjeringen til to programmer for verdiskapning som er satt i gang - ett for skog og ett for matproduksjon. Det blir lagt vekt på forbrukernes ønsker når det gjelder lokal produksjon samt videreforedling. Oppland, regionen med tradisjon for høy kvalitet på foredlede produkter fra landbruksproduksjonen, skulle ha gode muligheter for å realisere nyskapning og utviklingsprosjekter innenfor disse programmene.

Planen synliggjør sammenhengen mellom strategiske satsingsområder og konkrete tiltak der både ansvarlige organisasjoner, tidsramme og kostnadsanslag er definert. En konkretisering på dette nivået gir et godt grunnlag for senere oppfølging av planen.

Fylkesplanen framstår som et produkt av en bred planprosess og et godt samarbeid mellom de ulike regionale og lokale aktører. Samarbeidet mellom fylkesmannen og fylkeskommunen har vært godt og konstruktivt.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann tlf. 22 24 59 10