Historisk arkiv

Norges regnskog vernes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag godtatt verneplan for barskog i Midt-Norge. Verneplanen omfatter 28 områder i Nordland, Nord- Trøndelag og Sør- Trøndelag. Formålet med verneplanen er å ta vare på både typiske barskogområder og sjeldne, truede elementer i barskognaturen. (31.08.01)

Pressemelding

Dato: 31.08.01

Norges regnskog vernes

Kongen i statsråd har i dag godtatt verneplan for barskog i Midt-Norge. Verneplanen omfatter 28 områder i Nordland, Nord- Trøndelag og Sør- Trøndelag.Formålet med verneplanen er å ta vare på både typiske barskogområder og sjeldne, truede elementer i barskognaturen.
Kystgranskog, Nord-Trøndelag
En typisk kystgranskog med bekk i leirravine. Her trives de mest sjeldne lavartene. Dette fotoet er fra Dølaelva naturreservat som allerede er fredet.
Foto: Jon Arne Sæter


Gullprikklav er en lavart som trives i en kystgranskog. Den er i dag sjelden takket være intensiv skogsdrift. Av 56 tidligere kjente lokaliteter med gullprikklav finner forskerne i dag bare 12.
Foto: Jon Arne Sæter

- Jeg er svært fornøyd med at nettopp denne delen av barskogplanen nå er vel i havn. Dette er Norges regnskog, og denne barskogtypen er en del av en europeisk helhet. Derfor har Norge også et internasjonalt ansvar for å sikre disse områdene, sier miljøvernminister Siri Bjerke. Det er i de kystnære områdene i Midt-Norge at vi finner Norges regnskog. Konstant høy luftfuktighet gir mange av disse verneområdene unike særtrekk, der artsmangfoldet er stort med sjeldne og truede arter.

Verneplanen dekker et areal på 118,4 kvadratkilometer hvorav 40,7 er produktiv skog, og har som formål å ta vare på typiske barskogområder og spesielle, sjeldne eller truede elementer i barskognaturen. Den nasjonale barskogplanen har som mål å sikre 415 kvadratkilometer produktiv skog. Med barskogplanen for Midt-Norge er ca. 345 kvadratkilometer produktiv skog sikret. I tillegg kommer områder som ikke er karakterisert produktive ut fra næringsmessige kriterier. Det europeiske hovedområdet for den nordlige (boreale) regnskogen hvor gran er dominerende treslag, strekker seg fra Agdenes og Snillfjord i sør, nordover langs Fosenhalvøya og Namdals-området og videre nord til Rana.

Historisk sett har skogene i Midt-Norge blitt svært intensivt utnyttet. Først og fremst gjelder dette skogbruksinteresser. Ut over dette er det interesser knyttet til blant annet utmarksbeite (husdyr, rein), vedhogst, jakt, fiske og friluftsliv.

Av opprinnelig 282 registrerte områder ble 56 sendt på lokal høring. I løpet av verneprosessen og som et ledd i å dempe konflikter ved gjennomføring av planen er antallet områder redusert til 28 grunnet betydelige næringsinteresser i de øvrige. Fem av områdene ligger i Nordland fylke, 10 ligger helt i Nord- Trøndelag fylke, og 12 helt i Sør- Trøndelag fylke. Et område ligger delvis i Nord- Trøndelag og delvis i Sør- Trøndelag

Kontaktperson

Rådgiver Olav Bakken Jensen, telefon 22245872