Forsiden

Historisk arkiv

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

"Ein veg til høgare livskvalitet" er tittelen på den nye stortingsmeldinga om friluftsliv som Miljøvernministeren legg fram i dag. (27.04.01)

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Miljøvernministeren legger i dag fram en ny stortingsmelding om friluftsliv med undertittelen "  Ein veg til høgare livskvalitet". Meldingen legger vekt på å fremme et romslig og miljøvennlig friluftsliv som grunnlag for god helse, livskvalitet og en bærekraftig utvikling.

Hovedutfordringer for friluftslivet er å sikre allemannsretten, å gi barn og unge mulighet til naturopplevelser og til å utvikle ferdigheter i friluftsliv, ta vare på friluftslivets natur- og kulturgrunnlag og muligheten til å oppleve stillhet, fred og ro som viktige kvaliteter for friluftslivet.

Det å kunne ferdes og oppholde seg i friluft er for mange en viktig del av tilværelsen, og kan ikke erstattes med andre aktiviteter. Friluftsliv har egenverdi i form av den umiddelbare gleden ved selve friluftslivsaktiviteten, naturopplevelsene og muligheten til blant annet rekreasjon, avkopling og samvær med familie og venner. Regjeringen mener at friluftsliv en i større grad kan være et virkemiddel i det helsefremmende og forebyggende arbeidet, bl.a. i den kommende nasjonale handlingsplanen for folkehelsearbeidet.

Regjeringen mener at friluftslivet støtter opp under arbeidet for bærekraftig utvikling. Regjeringen legger i dag også fram en stortingsmelding om biologisk mangfold. Utfordringene knyttet til disse områdene må ses i sammenheng med hverandre og med andre miljøutfordringer og dette vektlegges både i friluftslivsmeldingen og i meldingen om biologisk mangfold.

Om en skal opprettholde friluftslivet som en viktig fritidsaktivitet i befolkningen også i framtida må barn og unge få naturopplevelser og mulighet til å utvikle ferdigheter som gjør at det både ønsker og er i stand til å ferdes i skog og mark. Regjeringen vil styrke arbeidet med motivasjon og stimulering til friluftsliv med særlig vekt på barn og barnefamilier. Regjeringen foreslår en rekke tiltak på dette området. (Se egen pressemelding om livskvalitet for kommende generasjoner).

Strandsonen langs kysten utsatt for et særskilt stort press. I området fra svenskegrensen til og med Hordaland er både utbyggingspresset og friluftslivsaktiviteten stor. Regjeringen ser behov for å sikre og videreutvikle potensialet for friluftsliv i strandsonen, med særlig vekt på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Hordaland og i og ved byer og tettsteder. Regjeringen vil videreføre satsingen på tiltak i strandsonen. (Se egen pressemelding).

Regjeringen vil forsterke satsingen på å sikre og utvikle attraktive areal for friluftsliv i nærmiljøet med særlig fokus på byer og tettsteder. Regjeringen foreslår tiltak for å ta vare på grøntstrukturen i byer og tettsteder. (Se egen pressemelding).

Regjeringen foreslår tiltak som skal lette tilgangen til jakt og fiske. Regjeringen vil fjerne den statlige fiskeravgiften for sportsfiske etter innlandsfisk. Ordningen med gratis sportsfiske etter innlandsfisk for barn under 16 år foreslås utvidet til å gjelde ungdom t.o.m. 17 år. Både allmennhetens tilgang til jakt og fiske og grunneiernes utnyttelse av jakt og fiske i næringssammenheng, bør videreutvikles gjennom driftsplanarbeidet. De fleste utfordringer bør kunne løses gjennom slike driftsplaner. For å motvirke at prisene på jakt og fiske blir urimelig høye, vil Regjeringen foreslå hjemmel til å fastsette rammepriser på jakt og fiske. Det understrekes at en slik hjemmel skal brukes med varsomhet når jakt og fiske inngår i kombinasjon med overnatting, guiding og andre typer tjenester. (Se egen pressemelding).

Stillhet, fred og ro er de vesentligste kvaliteter for friluftslivet. Det er grunn til å tro at verdien av disse kvalitetene bare vil øke i dagens samfunn der hverdagen for mange er preget av støy, stress og mas. Regjeringen vil legge stor vekt på å ivareta muligheten til å oppleve stillhet, fred og ro med særlig vekt på inngrepsfrie områder og markaområder. (Se egen pressemelding).

Ambisjonene i meldingen krever innsats på alle nivå og fra mange sektorer. I dette bildet er kommunene og de frivillige organisasjonene særlig sentrale. Regjeringen vil styrke både kommunenes og organisasjonenes muligheter til å bidra i friluftslivsarbeidet. (Se egen pressemelding).

St.meld. nr. 39 (2000-2001)

Kontaktpersoner:
Rådgiver Espen Koksvik, tlf 22 24 58 22
Avd.dir. Harald S. Ruberg, tlf 22 24 58 90