Historisk arkiv

Regjeringen ber om samarbeid mellom Oslo og Akershus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil sterkt oppfordre til at det etableres et forpliktende samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og berørte statsetater om utviklingen i regionen. (31.08.01)

Pressemelding

Dato: 31.08.01

Regjeringen ber om samarbeid mellom Oslo og Akershus

Kongen har i statsråd i dag godkjent Oslo Kommuneplan 2000 og Akershus Fylkesplan 2000.Regjeringen vil sterkt oppfordre til at det etableres et forpliktende samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og berørte statsetater om utviklingen i regionen.

Godkjenning av planene er samordnet, fordi de viktigste temaene er av felles interesse for hele hovedstadsregionen og betinger et bredt samarbeid mellom Oslo og Akershus i oppfølgingen.

I godkjenningen av planene oppfordrer Regjeringen til å etablere et forpliktende samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og regionale statsetater om utviklingen i regionen. Regjeringen understreker spesielt behovet for et felles, forpliktende planarbeid for å avklare utbyggingsmønster, arealbruk og transportløsninger i hele det funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsområdet i hovedstadsregionen.

Regjeringen ser positivt på initiativene som tas gjennom Østlandssamarbeidet for å fremme en mer balansert regional utvikling på Østlandet. En demping av tilveksten og presset i Osloregionen vil bidra til å lette det arbeidet som fylkesplanen for Akershus og kommuneplanen for Oslo legger opp til for å møte utfordringene som den videre utviklingen i regionen reiser. Etter Regjeringens syn er dette ikke i motstrid til en videreutvikling av Osloregionens rolle som en viktig drivkraft for utviklingen i hele landet og en konkurransedyktig storbyregion.

Boligstrategier

Regjeringen påpeker behovet for utvikling av regionale boligstrategier i samarbeid mellom Akerhus fylkeskommune, Oslo kommune og de øvrige kommunene og spesielt bidra til økt bygging av boliger med god, men nøktern kvalitet for unge og vanskeligstilte. Regjeringen er positiv til Oslos mål om en betydelig økning i boligbyggingen, og ser det som ønskelig at Husbanken øker aktiviteten i Osloområdet og andre pressområder. Regjeringen støtter at markagrensa bør ligge fast til år 2015.

Regjeringen ser realiseringen av Oslopakke 2 som sentral for å løse samferdselsutfordringene i hovedstadsregionen og påpeker at de viktigste investeringene er vedtatt i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP). I samarbeid må staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjennomføre tiltak som bedrer kollektivtransportens framkommelighet og etablering av kollektivknutepunkter og -terminaler. Målene om at mest mulig av framtidig trafikkvekst i hovedstadsregionen skal foregå med kollektive transportmidler støttes. Regjeringen understreker imidlertid at vegsystemet også må forbedres for å gi en bedre avvikling bl.a. for næringslivets transporter.

Positiv til fjordbystrategien

Regjeringen ser positivt på at Fjordbystrategien legges til grunn som et av hovedelementene i den langsiktige byutviklingen i Oslo, men påpeker samtidig Oslo havns regionale og nasjonale betydning. Regjeringen viser til at Fiskeridepartementet har startet en dialog med Oslo kommune og Oslo havnestyre om den videre prosessen for utviklingen av Oslo havn, og påpeker at øvrige fylker og kommuner i Oslofjordregionen bør trekkes inn i dette arbeidet.

Regjeringen vil innskjerpe plan- og dispensasjonspraksisen i 100-metersbeltet langs Oslofjorden, slik at strandsonen ikke minsker ytterligere.

Kommuneplanen for Oslo og fylkesplanen for Akershus tar opp spørsmål knyttet til den sterke befolkningsveksten i hovedstadsområdet og de utfordringene dette medfører i forhold til næringsliv, arealbruk, boligbygging, samferdsel, miljø og det samlede tjenestetilbudet til befolkningen. Inntektsgrunnlag og økonomisk handlefrihet står i denne forbindelse sentralt.

Transportsystemet i Sørkorridoren

Fylkesdelplanen for transportsystemet i Sørkorridoren i Akershus og Oslo er et overordnet og strategisk plandokument for perioden 1997-2015, som ble godkjent av Miljøvernministeren 5. juli 2001. Planen er retningsgivende ved utvikling av transportsystemet og utbyggingsmønsteret i Oslo syd, Oppegård kommune og deler av Ski og Ås kommuner.