Historisk arkiv

Regjeringen vil sikre at Norge oppfyller Kyotoforpliktelsene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram St.meld. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk. Avtaler med industrien, CO 2-avgifter, teknologiutvikling og kvotehandel er virkemidler som skal sikre at Norge når sine Kyotomål. Regjeringen vil at Norge skal ratifisere Kyotoprotokollen, og Norge skal samarbeide nært med EU og andre land for at Kyotoprotokollen skal tre i kraft. (22.06.01) Se også Siri Bjerkes presentasjon av KlimameldingenSt.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk

Pressemelding

Dato: 22.06.01

Regjeringen vil sikre at Norge oppfyller Kyotoforpliktelsene

Regjeringen har i dag lagt fram St.meld. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk. Avtaler med industrien, CO 2-avgifter, teknologiutvikling og kvotehandel er virkemidler som skal sikre at Norge når sine Kyotomål. Regjeringen vil at Norge skal ratifisere Kyotoprotokollen, og Norge skal samarbeide nært med EU og andre land for at Kyotoprotokollen skal tre i kraft.

- Denne meldingen inneholder en plan for hvordan Norge skal gjennomføre sine utslippsforpliktelser. Vi vil bruke mange virkemidler. Disse skal vi evaluere og eventuelt justere underveis for å sikre at vi når målene, sier miljøvernminister Siri Bjerke.

Norge har forpliktet seg til maksimum en prosent økning i utslipp av klimagasser i perioden 2008-2012 i forhold til 1990. Vi skal ha vist en klar fremgang i klimaarbeidet innen 2005. En stor del av utslippsreduksjonene skal tas nasjonalt.

Forskning og teknologiutvikling er et spesielt viktig satsningsområde for Regjeringen. Regjeringens syn er at bruk av naturgass og utvikling av nye teknologiske løsninger skal gå hånd i hånd. Lønnsom teknologi som kan gi CO 2-fri gasskraft, vil gi store reduksjoner. Regjeringen inviterer industrien til et samarbeid om slik teknologi. Vi vil støtte byggingen av et demonstrasjonsanlegg for forurensningsfrie gasskraftverk som skal stå ferdig rundt 2005.

Regjeringen foreslår et bredt kvotesystem med et tak på utslippene slik at vi når våre utslippsforpliktelser i 2008-2012 i tråd med Kyotomålene. Regjeringen vil være en pådriver i arbeidet med et tidlig kvotesystem, og vi vil ta stilling til et slikt system i lys av utviklingen i EU og i andre land.

På kort sikt vil Regjeringen satse på et bredt spekter av virkemidler:

  • Vi vil videreføre CO 2-avgiften inntil denne avløses av et kvotesystem
  • Vi vil invitere industrien til samarbeid om utslippsreduksjoner i form av avtaler
  • Vi vil også ta initiativ til en avtale om reduksjon av ikke-industrielle utslipp av den kraftige klimagassen SF 6, og innføre virkemidler for å begrense utslippene av klimagassene HFK og PFK.
  • Vi vil ta i bruk naturgass i busser, ferger og i forsyningsskip til oljesektoren
  • Vi vil støtte prosjekter for å muliggjøre elektrifisering av deler av Nordsjøen
  • Vi vil støtte arbeidet med klimaplaner i kommuner og fylkeskommuner

Ved å legge fram en nasjonal klimastrategi nå, gir Regjeringen et klart signal om at Norge tar sine internasjonale forpliktelser på alvor, og at den ser nødvendigheten av nasjonal handling også i en situasjon med usikkerhet i det internasjonale forhandlingsarbeidet.

Kontaktpersoner:
Anne Beate Tangen, tlf, 22 24 60 33,
Peer Stiansen, tlf. 22 24 59 67