Historisk arkiv

Skal utrede ny lov for biomangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg med mandat å utrede nye lovregler for forvaltningen av det biologiske mangfoldet. Utvalget skal se på mangler i dagens lovgivning. (20.04.01)

Pressemelding

Dato: 20.04.01

Kontaktpersoner: Seniorrådgiver Gudrun Schneider, 22245969
Avdelingsdirektør Eli Moen, 22245870

Nye lovregler for biologisk mangfold skal utredes

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg med mandat å utrede nye lovregler for forvaltningen av det biologiske mangfoldet. Utvalget skal se på mangler i dagens lovgivning når det gjelder bevaring og bruk av biologisk mangfold. Fristen for utvalgets arbeid er 1. oktober 2003.

Natur- og ressursforvaltningen har i dag store utfordringer som det eksisterende regelverket ikke tar høyde for. FN-konvensjonen om biologisk mangfold som Norge har sluttet seg til og ratifisert, gir en ny ramme for en helhetlig naturforvaltning. Denne konvensjonen fokuserer på sammenhengen mellom bruk og vern, og rettferdig global fordeling av de verdier som hentes ut av arvemateriale i det biologiske mangfoldet. Dette bør også gjenspeiles i det norske regelverket. Utfordringen er å få et samlet regelverk der de ulike sektorers lovgivning støtter opp om formål og forpliktelser på en best mulig måte.

Utvalget skal særlig vurdere:

  • Hvordan etablere et regelverk som bidrar til å sikre at verdien av arvemateriale i det biologiske mangfoldet, genressurser, blir fordelt rettferdig mellom opphavsland og de som har kommersiell og forskningsmessig interesse i disse ressursene.
  • Forbedringer i regelverket for å unngå uheldige konsekvenser av introduserte arter for det biologiske mangfoldet
  • Hvordan sikre truede naturtyper og truede arter og deres leveområder
  • Hvordan naturvernloven kan bli et bedre redskap for å ivareta biologisk mangfold
  • Hvordan vern av kulturminner og natur kan koordineres bedre gjennom lovverket
  • Regelverk om erstatning for ulovlige inngrep som forårsaker tap av biologisk mangfold
  • Samordning av Miljøverndepartementets regelverk og andre sektorers regelverk slik at disse trekker i samme retning, og ikke motvirker hverandre når det gjelder vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold

Utvalget skal ledes av ekspedisjonssjef i Justisdepartementet Inge Lorange Backer.

Utvalgets øvrige medlemmer er:

Forsker Padmini Dalpadado (Havforskningsinstituttet)

Postdoktorstipendiat Ole Christian Fauchald (Universitetet i Oslo)

Førsteamanuensis Trine Hvoslef-Eide, Norges landbrukshøgskole (NLH)

Professor Dag Hessen (Universitetet i Oslo)

Advokat Aase Gundersen

Fylkesmiljøvernsjef Svein Karlsen (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)

Førsteamanuensis Marit Reitan (NTNU, Universitetet i Trondheim)

Direktør Sissel Rogne (Bioteknologinemnda),

Ekspedisjonssjef Kåre Selvik (Landbruksdepartementet)

Seksjonssjef Håvard Østhagen (Norges vassdrags- og energidirektorat)

Medlemmene er valgt i kraft av sin særskilte kompetanse, ikke som representanter for etater eller organisasjoner.

Det forutsettes at utvalget har de nødvendige kontakter med interesseorganisasjoner og andre berørte underveis i arbeidet.

Fristen for utvalgets arbeid er 1. oktober 2003.