Historisk arkiv

Planbegrepet ”LNF”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Planbegrepet ”LNF”

99/2466 281099

Sammendrag: Det kan ikke med juridisk bindende virkning differensieres mellom de ulike formål innen LNF-kategorien, men ulike interesser kan markeres som veiledende retningslinje/informasjon på egne temakart. Det kan legges til rette for spredt bebyggelse ved bruk av bestemmelser etter plan- og bygningslovens § 20-4 annet ledd bokstav c. Rene LNF-områder kan strekke seg over store arealer, og vil også omfatte eksisterende boliger og fritidsbebyggelse uten tilknytning til landbruksnæring. Det er ikke plikt til å avmerke eksisterende bebyggelse på plankartet, og bebyggelsen kan benyttes som før. Utvidelser og brukendringer vil være i strid med planformålet.

Det framgår av plan- og bygningslovens § 20-4 første ledd nr. 2 at det i arealdelen av kommuneplanen i nødvendig utstrekning skal angis landbruks-, natur- og friluftsområder (såkalte LNF-områder). Dessuten kan det for disse områdene gir utfyllende bestemmelser etter § 20-4 annet ledd, bl.a. etter bokstav c om spredt bebyggelse.

I Miljøverndepartementets veileder er arealbrukskategorier og bestemmelser omtalt generelt på s. 11 flg. De enkelte arealbrukskategorier er deretter behandlet hver for seg i veilederen, og LNF-områdene er omtalt på s. 30 flg. I Deres brev er det referert til det som står på s. 32 og 33 i veilederen om hva LNF-kategorien omfatter. Det er på s. 32 angitt eksempler på hva denne kategorien kan omfatte, dvs. hva som er innenfor rammen av bestemmelsen. På s. 33 angis hva som faller utenfor bestemmelsen. Grensen er avgjørende for hvilke tiltak som lovlig kan foretas i et LNF-område, mao. hva som krever dispensasjon eller reguleringsplan for å kunne gjennomføres. De tiltakene som faller innenfor formålet kan gjennomføres uten hinder av arealangivelsen i arealdelen.

Det er ikke hjemmel for med juridisk bindende virkning å differensiere mellom de ulike formål innen LNF-kategorien. Derimot kan det legges til rette for spredt bebyggelse innenfor LNF-området ved bruk av bestemmelser som nevnt etter § 20-4 annet ledd bokstav c. Et eksempel på det er vist ved kart inntatt i veilederen på s. 37. Dette framgår klart av veilederen på s. 31 at det ikke er anledning til underinndeling med rettslig bindende virkning, men at ulike interesser kan markeres som veiledende retningslinje og som informasjon på egne temakart. Det kan f.eks. angis hvor hensynet til friluftslivet er dominerende og hvor naturverninteressene er viktigst. Vi viser til det eksempel på en veiledende retningslinje som er gitt i veilederen på s. 40.

Det er opp til den enkelte kommune å avgjøre om det er behov for å gi bestemmelser som legger til rette for spredt bebyggelse innenfor LNF-områdene, og det er også opp til kommunen å eventuelt fastsette nærmere retningslinjer/informasjon for LNF-områdene. Selv om det er pekt på mulighetene for det i Miljøverndepartementets veileder, er det ikke plikt til å foreta en slik nærmere angivelse. Det er ikke noe i veien for at kommunen angir større områder som LNF-områder, uten å legge tilrette for spredt bebyggelse. Slike rene LNF-områder vil kunne strekke seg over store arealer, og vil ofte også omfatte eksisterende boliger og fritidsbebyggelse uten tilknytning til landbruksnæring. Det er ikke noe til hinder for at et område kan klassifiseres som et LNF-område selv om det inneholder slik bebyggelse. Det er ingen plikt til å avmerke eksisterende bebyggelse på arealkartet.

Virkningen av kommuneplanen framgår av plan- og bygningslovens § 20-6. Arealdelen til kommuneplanen og virkningen av LNF-kategorien gjelder bare for tiltak framover, slik at nåværende bruk ikke berøres. Eksisterende hus og fritidsboliger kan benyttes som før. Oppføring av nye boliger og hytter vil imidlertid falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Slik det er presisert i veilederen på s. 62, vil både nye hytter, utvidelser av eksisterende hytter og bruksendring av andre bygninger til fritidsformål være i strid med arealdelen.

Når det gjelder omsetning, konsesjon og taksering av eksisterende bolig- eller fritidseiendommer, berøres ikke dette av kommuneplanens arealdel. Det er ordinære regler for omsetning som gjelder. Et areal kan utlegges til LNF-område gjentatte ganger, det gjelder ingen tidsbegrensning. Det innebærer i praksis ikke annet enn at arealet skal ha uendret bruk. Det legges ikke bånd på eksisterende virksomhet, og erstatning vil normalt ikke være aktuelt. Vi viser til den nærmere omtale av erstatningsspørsmålet i veilederen på. s. 86.