Historisk arkiv

Arbeidsgruppe for kystfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Arbeidsgruppe for kystfart

Avviklet

Oppstartsmøte fredag 16. februar 2001

Mandat og medlemmer

Mandat

Norsk kystfart står overfor store utfordringer. Frakteflåten er preget av en høy gjennomsnittsalder og lav lønnsomhet med flere konkurser. Høyt kostnadnivå i Norge har ført til økt utflagging og erstatning av norske sjøfolk med utenlandske. Bransjen har i liten grad benyttet NFRs virkemidler for forskning og utvikling, og kommer ikke innunder SNDs virkeområde. Bransjen peker på forverrede rammevilkår; lavere satser for refusjonsordningen, økt CO2-avgift mv. Rederibeskatningen er for store deler av frakteflåten av liten betydning fordi driften ikke gir overskudd til beskatning.

Det er et politisk mål å overføre transport fra land til sjø, for å redusere kapasitetsproblemer i landtransporten og bedre miljøet. Norsk kystfart er og bør fortsatt være en viktig del av norsk transportvirksomhet, og det er et mål at den skal ha tilfredsstillende betingelser. Kystfarten er også en viktig del av den maritime næringsklynge, spesielt i distriktene, og bidrar til å opprettholde et bredt maritimt miljø i Norge.

Arbeidgruppen for kystfart skal diskutere muligheter og utfordringer knyttet til utviklingen i norsk kystfart. Gruppen skal spesielt se på utviklingen i konkurransesituasjonen, rammebetingelser, sikkerhet, forskning og utvikling samt utdanning og kompetanse.

Gruppen skal være rådgivende og rapportere til Maritim ressursgruppe. Gruppen skal ledes av nærings- og handelsministeren. Nærings- og handelsdepartementet forestår sekretariatsfunksjonen.

Medlemmer

 • Statsråd Grete Knudsen, Nærings- og handelsdepartementet, leder
 • Forbundstyreleder Erik Bratvold, Norsk Sjømannsforbund
 • Reder Bernt Eide, Eides Rederi AS
 • Rektor Johannes Haga, Haugesund maritime/tekniske videregående skole
 • Havnedirektør Per Mauritz Hanssen, Norsk Havneforbund
 • Professor Arild Hervik, Høgskolen i Molde
 • Adm. dir Arne Hyttnes, SND
 • Viseadm. dir. Anne Jorunn Møkster, Møkster Shipping (NRs nærskipsfartsgruppe
 • Adm. dir. Børe Norland, Nor-Cargo Shipping AS
 • Adm. leder Siri Hatland, Fraktefartøyenes Rederiforening
 • Direktør Erik Skaug, Norges Forskningsråd