Historisk arkiv

Pressemelding fra Næringslovutvalget: Merverdiavgifsreformen - Investeringsavgiften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding fra Næringslovutvalget

Nr.: 35/01
Dato: 20.04.2001
Kontaktpersoner:
Borger A. Lenth, telefon 22 47 18 00, 62 46 01 11, 41 51 78 43
Nils-Henrik von der Fehr, telefon 22 85 51 40/27

MERVERDIAVGIFTSREFORMEN – INVESTERINGSAVGIFTEN

Næringslovutvalget ber Finansdepartementet unnta de "nye" momspliktige i en periode på ni måneder; fordi:

Næringslovutvalget registerer at momsreformens ikrafttredelse 1 juli i år, innebærer at moms på tjenester blir innført. Dette vil si at anslagsvis 45 000 tjenesteytende (små)bedrifter dermed blir momspliktige. Siden investeringsavgiften er knyttet opp mot momssystemet, innebærer det også at disse må betale investeringsavgift i ni måneder – frem til investeringsavgiften fjernes 1 april 2002.

Regelverket knyttet til investeringsavgiften er svært komplisert. Det er derfor svært uheldig at bedriftene blir pålagt å sette seg inn i dette omfattende og kompliserte regelverket for en så kort periode som ni måneder.

Næringslovutvalget mener det er påvist at kostnadene ved å etterleve det midlertidige regelverket er store – kanskje endog større enn statens inntekter fra avgiften (provenyet).

Næringslovutvalget anser innføringen av denne midlertidige avgiften som svært dårlig samfunnsøkonomi, og vil fraråde at denne avgiften inntrer for kun ni måneder for et så stort antall nye bedrifter.

Næringslovutvalget er et regjeringsoppnevnt utvalg som arbeider med forenkling og samordning av lovgivning for næringslivet. I 1998 la utvalget fram en rapport om investeringsavgiften.