Historisk arkiv

Stortingsproposisjon om Svea-Nord-prosjektet fremlagt i dag - Regjeringen går inn for permanent kulldrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 71/01
Dato: 05.10.2001
Kontaktperson: Morten Kallevig, telefon 22 24 67 50

Stortingsproposisjon om Svea Nord-prosjektet fremlagt i dag - Regjeringen går inn for permanent kulldrift

Regjeringen har i dag foreslått en bevilgning på 150 mill. kroner som aksjekapital til Svea Nord-gruva på Svalbard. Styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS mener at gruvedriften heretter vil kunne drives uten ytterligere krav til økonomisk støtte. Regjeringen vil med sitt forslag bidra positivt til norsk næringsliv på øygruppen. Etter at det er blitt gjennomført en omfattende konsekvensutredning, legger regjeringen til grunn at sikkerhet og miljøvernhensyn kan ivaretas på en fullgod måte.

Undersøkelsene i dette gruveområdet syd for Longyearbyen har pågått siden 1999. De har vist at man har et kullfelt med betydelige reserver, som kan drives ut med fullmekanisert produksjonsutstyr. Legger vi til grunn Store Norskes forretningsplan, som er gjennomgått av Hartmark Consulting, vil kullgruvedriften i Svea kunne føres videre på en måte som ikke – som i tidligere år – vil kreve årvisse tilskudd fra staten. Forslaget er at Svea Nord Gruva skilles ut og etableres som et heleid datterselskap av Store Norske, og at de bevilgede midler settes inn som aksjekapital i dette selskapet.

Statsråd Grete Knudsen peker på at vi etter hvert har fått et variert norsk næringsliv på Svalbard. Gruvedriftens betydning for å opprettholde bosettingen på øygruppen er redusert. Det hersker likevel ikke tvil om at arbeidsplassene knyttet til Store Norske og Svea bidrar vesentlig til helårlig aktivitet og bosetting i Longyearbyen. Det forutsettes at virksomheten organiseres slik at dette fortsatt blir tilfellet; det vil si at de ansatte skal pendle til Svea mens deres familier er bosatt i Longyearbyen.

Det er også lagt stor vekt på at kullselskapets virksomhet kan organiseres slik at den ikke kommer i konflikt med målet om å opprettholde omfanget av villmarkspregede områder på Svalbard. Det er ikke planer om vei eller kraftlinje mellom Longyearbyen og Svea, eller andre inngrep som vil berøre planlagte verneområder. Effektene av gruvedriften antas kun å ha lokal betydning. Den største risikoen for skader på Svalbards miljø er knyttet til skipningen av kull, og særlig passeringen av det trange Akselsundet ytterst i Van Mijen-fjorden der fuglelivet ville vært meget sårbart for oljesøl. Det er gitt retningslinjer for hvordan denne skipningen skal foregå.

- Vi har ellers sagt oss enig med selskapets styre i at dersom det ikke skulle vise seg mulig å få tilfredsstillende økonomiske resultater fra virksomheten i Svea Nord, må Store Norske vurdere å avvikle gruvedriften. Dersom en slik situasjon skulle inntreffe, vil staten som eier måtte foreta en grundig og helhetlig vurdering av hvorledes norske interesser på Svalbard best kan ivaretas, også i forhold til Svalbard-traktatens bestemmelser, sier Grete Knudsen.