Historisk arkiv

Utbygging av E18 i Aust-Agder: Økt sikkerhet og bedre framkommelighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Utbyggingen av E18 gjennom Aust-Agder skal finansieres ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger. En slik løsning betyr at utbyggingen blir framskyndet. Kartskisse. Se også St.prp. nr. 30 (2000-2001).

Pressemelding

Nr.: 111/2000
Dato: 24.11.00

Utbygging av E18 i Aust-Agder: Økt sikkerhet og bedre framkommelighet

Utbyggingen av E18 gjennom Aust-Agder skal finansieres ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger. En slik løsning betyr at utbyggingen blir framskyndet, sammenlignet med den framdriften som ble forutsatt i tidligere planer, går det fram av et forslag fra regjeringen.

Den samlede investeringsrammen for utbyggingen av E18 gjennom Aust-Agder er foreløpig anslått til 2 110 millioner kroner. Av dette forutsettes 1 130 millioner kroner dekket ved hjelp av bompenger, mens 980 millioner finansieres ved hjelp av statlige bevilgninger i løpet av en periode på 15 år (2001-2015). Dette er i samsvar med de forutsetninger som regjeringen tidligere i høst la til grunn i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2002-2011

- E18 gjennom Aust-Agder er den viktigste transportforbindelsen mellom Østlandet og Sørlandet. Vegen er viktig som bindeledd mellom landsdeler og også som ferdselsåre for trafikk til og fra Kontinentet. I tillegg til å bedre framkommeligheten vil utbyggingen også være med på å bedre trafikksikkerheten. Dette gjelder særlig for strekningen Brokelandsheia – Vinterkjær som i de siste årene har hatt en ulykkesfrekvens som ligger fire til fem ganger over det som er vanlig for moderne tofelts motorveger, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen i forbindelse med at forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

I første omgang prioriteres utbygging av den 12 kilometer lange strekningen Brokelandsheia – Vinterkjær i den østlige delen av fylket i perioden og deretter utbygging av strekninger i vest-regionen, det vil si E18-strekninger mellom Øygårdsdalen og Dyreparken. Utbyggingen omfatter også en rekke trafikksikkerhetstiltak langs dagens E18 gjennom fylket og tiltak for å legge til rette for kollektivtrafikken, blant annet av- og påstiging for busstrafikken. For strekningen Brokelandsheia – Vinterkjær er det regnet med at utbyggingen skal gjennomføres i perioden 2002 – 2005. Kostnadene for utbygging av denne strekningen er anslått til om lag 380 millioner kroner.

Bompenger

I forslaget er det lagt opp til at innkrevingen skal starte høsten 2001 ved to bomstasjoner på E18 i fylket, i nord på Østerholtheia i Gjerstad kommune og i sør ved Svennevig i Grimstad kommune. Det er forutsatt betaling av bompenger for trafikk i begge retninger i hver bomstasjon. Ved bomstasjonene skal det kreves inn bompenger hele døgnet. For gjennomgangstrafikken er det regnet med betaling kun gjennom en bomstasjon ved passering av begge stasjoner innen seks timer.

For kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kilo er det regnet med en bompengeavgift på 20 kroner, mens det for kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kilo er lagt til grunn en avgift på 40 kroner. Det er forutsatt at passasjerer, moped, motorsykkel og buss i konsesjonert rute ikke skal betale bomavgift. Det er også forutsatt rabattordninger, med bruk av elektronisk brikke, med opptil 50 prosent rabatt (for kort med 500 passeringer).

---

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med forslag til anleggsstart, prioriteringer, dimensjonering av vegen og nærmere kostnadsoverslag, går det fram av regjeringens forslag.

Kartskisse

St.prp. nr. 30 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder